รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธ”เธ™เธ•เธฃเธต (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02706  นายไกรวิชญ์ ดำเกิงธารา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02799  นายอเร็กซ์ ติว โรงเรียนพิริยาลัย แพร่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03051  นายเกรียงศักดิ์ จีนะ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03129  นางสาวมนัสวรรณ เชียงพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03125  นางสาวรินดา ปีเตอร์โจนส์ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ลำปาง ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต