รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธŠเธธเธกเธŠเธ™ (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02565  นายนนทวัฒน์ หงษ์สวรรค์ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม แพร่ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02563  นางสาวพิมพ์ศิริ นิลสนธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02747  นางสาวลลิตา กวีก้องสกุลนภา โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02790  นายจีรวัฒน์ วังคำ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02671  นางสาวชฏารัตน์ คำปั๋น โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02764  นางสาวบานเย็น พิบูลธัญธนกิจ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ตาก การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02891  นางสาวนารีรัตน์ ต่ายยง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02905  นางสาวรมิตา นินคำ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03017  นางสาวกัญญารัตน์ ใจเรือน โรงเรียนสองแคววิทยาคม เชียงใหม่ การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03159  นางสาวเขมจิรา ศรีจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต