รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธ เธฒเธฉเธฒเธˆเธตเธ™ (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02530  นางสาวสุกัญญา รุจิรัตน์รุ่งโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชย์พันธ์พงษ์ พะเยา การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02623  นางสาวโสภณัฐ ใจปินตา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02478  นางสาวกันธิชา ลุงยง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02886  นางสาวณัฐพร เครือเนตร โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ อุดรธานี จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02783  นางสาวจีรนันท์ ไชยวุฒิ เเม่เมาะวิทยา ลำปาง การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02984  นางสาวนภัสรพี เอี่ยมพุก โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02940  นางสาวปวรา อินทร์มี โรงเรียนชุมเเสงชนูทิศ นครสวรรค์ การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03067  นายวีรณัฐ วันทะยะ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต