รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธ—เนˆเธญเธ‡เน€เธ—เธตเนˆเธขเธงเนเธฅเธฐเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃ (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02409  นางสาววริสรา คำแดง โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม เชียงใหม่ นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02529  นางสาวชลธิชา พรมปัญญา โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02655  นางสาวณัฐนันท์ วิทยาภรณ์พงศ์ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02670  นางสาวบุญญิสา ใจเพื่อพันธ์ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02989  นางสาวพรรณกาญจน์ สถานันท์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02752  นางสาวนฤมล มุงเมือง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02759  นางสาวนลินทิพย์ ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02635  นางสาววัชราภรณ์ กระสันต์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ แพร่ การจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02718  นายวันสงกรานต์ มีคุณธรรม โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02770  นางสาวนิชา ใจเย็น โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02819  นายภาณุพงศ์ อู่เงิน โรงเรียนบ้านเกาะรัง ลพบุรี จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02859  นางสาวภัททิยา เวียงชัย โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02941  นางสาวจินดา ปองเพชรพร โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02979  นางสาวสุจิรา ยะวัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02992  นางสาวอาริสา หะวัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย การจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03087  นางสาวอารีญา อักษร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต