รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃ (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02462  นางสาวสุธาวิณี ศิริรัตกุล โรงเรียนลูกรักเชียงของ เชียงราย สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02425  นางสาวQing Shu Beijing Xinghua University ต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02426  นายLyu Zou Beijing Xinghua University ต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02428  นายYuhan Li Beijing Xinghua University ต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02430  นางสาวShanru Zhu Beijing Xinghua University ต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02427  นายYifan Tian Beijing Xinghua University ต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02437  นางสาวอัจฉรา คิดอ่าน โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02492  นางสาววราภรณ์ กิจโชคประเสริฐ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02496  นายLinfeng Qu Beijing Xinghua University ต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02574  นางสาววรรณพร เวนัว โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม เชียงใหม่ สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02597  นายMingxin Fan Beijing Xinghua University ต่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02601  นางสาวจันทิมา วงค์ผาปา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ลำปาง สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02687  นางสาวพิจิตตรา เถาปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02650  นางสาวชลธิชา วิลานันท์ โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03021  นางสาวผกามาศ พฤษชาติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03151  นางสาวเปรมสินี ขัดสาร โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต