รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธ•เธฅเธฒเธ” (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02412  นางสาวกนกนิภา อินทิวงค์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม น่าน การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02454  นายยุทธภูมิ มีทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02629  นางสาวบุษบา แซ่ซ้ง พินิตประสาธน์ พะเยา ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02675  นางสาวชุฎาภรณ์ ใจมูลวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02722  นางสาวอริศรา รถทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02672  นายพงศ์ภัค เพชรพญาไพร โรงเรียนสังวาลย์วิทยา แม่ฮ่องสอน การจัดการธุรกิจค้าปลีก ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02713  นางสาวพรรษกร หนุ่เปี้ย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ แม่ฮ่องสอน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02956  นายเมธา วารินทร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03082  นางสาวศุภาวรรณ สีอายุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03115  นางสาวขวัญฤทัย สุรินเมือง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ลำปาง เทคโนโลยีโยธา ปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต