รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆ (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02669  นางสาวนุสบา แกงหล้าสาย วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ลำปาง การจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02835  นายภูริณัฐ ไกรยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02915  นางสาวกนกพร จะงาม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02960  นายชาตโยดม ตันบุศย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03084  นายกิตติพล สวยสด โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต