รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธ”เธดเธˆเธดเธ—เธฑเธฅ (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02607  นางสาววชิรญา สายวงศ์เปี้ย โรงเรียนแม่ทะวิทยา ลำปาง ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02760  นางสาวสุภัสสรา จาตุประยูร ท่าวังผาพิทยาคม น่าน จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02503  นายนรวิชญ์ วงค์นันตา โรงเรียนจอมทอง เชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02825  นายยุทธการ วงศ์ไพโรจน์กุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต