รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเน‚เธฅเธˆเธดเธชเธ•เธดเธเธชเนŒเนเธฅเธฐเธ˜เธธเธฃเธเธดเธˆเธฃเธฐเธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธ›เธฃเธฐเน€เธ—เธจ (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02433  นางสาวจุรินทร์ธร ยศอุบล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02604  นางสาวจิรัชญา ปฏิเสน โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02888  นางสาวสุพิชญา อายุวัฒน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02758  นางสาวสุภาวดี เกริกเกียรติวารี โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02768  นายณัฏฐวีภูมิ มณีวงษ์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม น่าน จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02858  นางสาววาสนา ประกอบผล ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02861  นางสาวเกวลิน เพลา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง การจัดการธุรกิจดิจิทัล ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02890  นางสาววรรณษา ตุ่นเป็ง โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตาก ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02893  นางสาววรรณษา ตุ่นเป็ง โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตาก ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02908  นางสาวบุษกร กาศเกษม โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02931  นางสาวประภัสสร กล่อมกมล โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03026  นางสาวธิดารัตน์ จันตา โรงเรียนบ้านหลวง น่าน การสอนภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02922  นางสาวล้านนาทัย แผ่นคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03022  นายพันธวิศ แก้วมูล โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต