รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธšเธฑเธเธŠเธต (เธšเธŠ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02547  นางสาวสงกรานต์ อ่องเกษม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สุโขทัย นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  นิติศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02807  นางสาวชนิกานต์ กุมมาร โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02572  นางสาวจิรัติกาญจน์ พลาก้านตรง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02641  นายศิรสิทธิ์ หล้ามะณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02710  นางสาวมาลี อนันต์หงสา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุนสิกข์ แม่ฮ่องสอน คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02881  นางสาวชลภิชา ป๋าเมืองมูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02820  นางสาวอมราพร มาสกุล โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ตาก สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02928  นางสาวภัทรพรรณ เอ็นดู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03006  นางสาวสุภาวดี หลีกเลี่ยง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03010  นางสาวสุพรรนิการ์ แก้วน้อย บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03075  นางสาวพนามาศ เลิศจิตร์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03069  นางสาวประภัสสร แสงจันทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต