รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธชเธฒเธ˜เธฒเธฃเธ“เธชเธธเธ‚เธŠเธธเธกเธŠเธ™ (เธช.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02561  นางสาววรรณิดา บูชาพุทธรุจิรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02625  นางสาวอินทิรา อุทธโยธา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ลำปาง คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02630  นางสาวเรณุกา กันทาทอง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02689  นางสาวกัญญาณัฐ รักพงค์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ลำปาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02756  นางสาวชุติมณฑน์ จินา โรงเรียนไหล่หินวิทยา ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02509  นางสาวอธิชา ธีรภาพคีรี โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตาก ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02708  นางสาวชลลดา ท้วมภู่ทอง โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม น่าน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02805  นางสาวพาขวัญ สมศิริ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02872  นางสาวธัญมล ปัญญาดิษฐวงษ์ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ตาก คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02972  นางสาวนภัสวรรณ นันท์พิมลพร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 อุดรธานี อุดรธานี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03029  นางสาวชัญญาพร อิ่มใจ โรงเรียนเมืองปานวิทยา ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03028  นางสาวชัญญานุช อิ่มใจ โรงเรียนเมืองปานวิทยา ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03113  นายชินวัตร สายอุดต๊ะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต