รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธ™เธดเน€เธ—เธจเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (เธ™เธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02473  นายวษกฤษ สารแก่น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02534  นางสาวบุญธิศา แก้ไข โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02546  นายมณฑล ทิพย์ตา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ลำปาง ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02711  นายกิติพงษ์ มิ่งขวัญ โรงเรียนพินิตประสาธน์ พะเยา ดนตรี ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02815  นางสาวอริศา วงศ์นาสัก โรงเรียนสบจางวิทยา ลำปาง จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03027  นางสาวปัญญาพร เดินเมือง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03044  นายณพาวุธ เชื้อคำลือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  นิติศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03083  นายอมรเทพ ใหม่เทวิน โรงเรียนนาน้อย น่าน รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03124  นางสาวจิรภัทร ไชยวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เชียงใหม่ ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปบัณฑิต