รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเน‚เธขเธ˜เธฒ (เธ—เธฅ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02614  นายวรัญญู ธรรมสอน โรงเรียนนาน้อย น่าน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02934  นางสาวชนิตา ชุ่มสา โรงเรียนวังชิ้นวิทยา แพร่ นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02699  นายกฤษณะ พิทาคำ โรงเรียนแม่แจ่ม เชียงใหม่ อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02775  นางสาวอนุชิดา ตุ่นแจ้ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03025  นายชญานนท์ สุวรรณศร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ลำปาง การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต