รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒ (เธงเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02647  นางสาวณัฐนันท์ ตุ่นแก้ว จ่านกร้อง พิษณุโลก ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02656  นายวงศกร เสมูล เลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02681  นายพิทยา ปาสิงห์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ลำปาง การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02772  นายปฏิพร แตงยัง แจ้ห่มวิทยา ลำปาง จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02653  นางสาวปณิตา เทพสุภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02800  นายธนวัฒน์ อิ่นแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลำปาง คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต