รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธจเธดเธฅเธ›เธฐเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธญเธญเธเนเธšเธš (เธจเธฅ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02603  นางสาวพรทิพย์ แสงสรทวีศักดิ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม เชียงใหม่ การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02993  นายปุรเชษฐ์ วงค์มานิตย์ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03139  นางสาวกัญญารัตน์ เพิ่มพูล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต