รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธ™เธดเธ•เธดเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (เธ™.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02439  นายณัฐพล เวทย์รัตน์ทวี สามัคคีวิทยาทาน เชียงใหม่ สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02490  นางสาวปาริชาต อินเกิด โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02544  นางสาวพรรณธิกาญ ชีวะนิจกุล โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02555  นางสาวสุชาวดี กุณโน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02649  นางสาวบงกช ใจสาน โรงเรียนแม่ทะวิทยา ลำปาง สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02634  นางสาวอาริสา โคเวียง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02833  นายพัชร นพคุณมงคลชัย โรงเรียนแม่แจ่ม เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02802  นายธิติวุฒิ แจ้งชาติ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02896  นางสาวสิริวรรณ นำทรัพย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังคมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02962  นายชินบัญชร ธรรมวงศ์ษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ลำปาง เทคโนโลยีโยธา ปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03019  นางสาวณัฎฐธิดา หน่อปา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03049  นางสาวอัญญาพรรณ พงษ์กลาง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03122  นางสาวสุทธิดา หงส์จินดาพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03133  นางสาวบุษกร ท่อนคำ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ลำปาง จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03071  นางสาวฐนิดา ก่อแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03148  นางสาวอัชราภรณ์ วัฒนเอี่ยมเจริญ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ลำปาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต