รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเน€เธกเธทเธญเธ‡เนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡ (เธฃ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02420  นางสาวณิชนันทน์ ปันวงค์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02480  นายปรินทร แก้วคำ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02575  นายชญานนท์ จริยางามพร้อม โรงเรียนเเม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02613  นางสาวภคพร ไชยเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02661  นายวรทัต ปิยะกิดาการ ท่าวังผาพิทยาคม น่าน รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02700  นายรัฐชาติ วงษ์ประจิตร โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02469  นายรุ่งเรือง วิทยาศรีสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ แพร่ ดนตรี ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02738  นางสาวกิตติวรา อุดอ้าย เมืองเเงง น่าน รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02735  นายกิตติศักดิ์ แซ่ม้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 จังหวัดชัยนาท ชัยนาท รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02865  นางสาวรมย์ธีรา กองนาค โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  นิติศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02816  นายณัฐนนท์ ทองเเก้ว โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02860  นายณัฐวัฒน์ กาวิละพันธ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  นิติศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03097  นางสาวบัวแก้ว สัมฤทธิ์ผล โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03033  นายศรัญย์ ขันธนิยม โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  นิติศาสตรบัณฑิต