รายงานรายชื่อผู้สมัคร

เลือกอันดับ  2 ในสาขาวิชา เธฃเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธจเธฒเธชเธ™เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (เธฃเธ›.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio สาขาที่เลือกในอันดับที่1 ระดับ/วุฒิ (อันดับที่1)
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02414  นางสาวมัตติกา เพชรตา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02416  นางสาวจิราภรณ์ สิทธิศร โรงเรียนประชาราชวิทยา ลำปาง ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02463  นางสาวณัฐกาญจน์ ธรรมสาร โรงเรียนวิชชานารี ลำปาง สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02731  นางสาวสุพัตรา กามาริน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02717  นายณัฐพงษ์ วงค์วรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคำพูน ลำพูน การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02751  นางสาววริศรา ขวัญจิตรวนา แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02781  นายปัณณธร พิพิธภาคย์ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02733  นายวสุพล มัลลิกานิล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02839  นายอธิราช นันต๊ะเสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02732  นางสาวรัศมี แจะมุย โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02828  นายธงชัย ปราบนอก เเม่ระมาดวิทยาคม ตาก สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02797  นายคามิน พูนกัน โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ตาก การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02821  นางสาวกัญญาณัฐ ตามชื่อ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02851  นางสาวมาริสา ใจจง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02926  นางสาวภัทรจิรา พันธุ์อุโมงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02936  นางสาวญาณิศา ธรรมยอม โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02919  นายไตรภพ งามจารุธารเกษม วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03108  นางสาวศิรินันท์ สองเมือง โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03012  นางสาวณัฐธิดา บุญทวี โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03042  นางสาวภัทรวดี นามบุตร โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 21 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03092  นายธนาธิป วรรณภพ โรงเรียนปัว น่าน การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต
 22 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03142  นางสาวณัชชาวีณ์ อภิพรบุญญพัฒน์ การเมืองและการปกครอง ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต