รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02446  นางสาวศรัญยา คงศรีสิงขร โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ตาก
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02432  นางสาวชลธิชา วันเผด็จ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02411  นายจุลจักร แสนทวีสุข โรงเรียนประชาราชวิทยา ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02458  นายธันวา พลสุจริต โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02464  นางสาวกัญญ์วรา แซ่ว่าง พบพระวิทยาคม ตาก
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02475  นางสาวเทวาไลย์ กมลเรืองวาณิช โรงเรียนห้องสอนศึกษา แม่ฮ่องสอน
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02504  นายต้นกล้า แต้มคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02536  นางสาวพรพนา วิญญูทรัพย์ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ เชียงใหม่
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02673  นางสาวสุทธิดา วงษ์เมือง นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02522  นางสาววิภารัตน์ ทรงเจริญกุล โรงเรียนน่านประชาอุทิศ น่าน
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02540  นางสาวธนาภรณ์ ศรีสางาม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02527  นางสาวศุภนุช บงกชวณิชกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ฮ่องสอน
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02531  นางสาวชลิตา มรุพงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ แม่ฮ่องสอน
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02542  นายเทวราช ปานสมบัติ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02525  นางสาวเบญจวรรณ มีมาก โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02996  นางสาวทินมณี เผือกสี โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02636  นางสาวสุธิตา สีธิต่อม โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก ลำปาง
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02618  นายรัฐภูมิ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02684  นางสาวชนิกานต์ ฟ้าพยับหมอก โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02756  นางสาวชุติมณฑน์ จินา โรงเรียนไหล่หินวิทยา ลำปาง
 21 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02787  นายนันทกร ตัญญู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง
 22 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02497  นางสาวภิสารัตน์ งามพิง โรงเรียนเเจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 23 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02677  นางสาวสุกัญญา สิทธิยะ โรงเรียนบ่อเกลือ น่าน
 24 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02667  นายมังกร เราจาง โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
 25 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02680  นางสาวชลธิชา จันต๊ะเปาว์ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก น่าน
 26 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02870  นางสาวสุปะรียา ธิมา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่
 27 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02810  นายอัครินทร์ ดำเกิงกานน ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
 28 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02829  นางสาวณัฏฐภัสสร สิงห์แก้ว โรงเรียนแม่พริกวิทยา ลำปาง
 29 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02724  นางสาวจินตนา ชิดพนา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 30 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02792  นางสาวจิดารัตน์ หลักแหลม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 31 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02826  นางสาวรติมา บุตรชานนท์ พะเยาพิทยาคม พะเยา
 32 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02843  นางสาวกัญญาณัฐ ติ๊บปะละ โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง
 33 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02814  นางสาวณิชากร บุญมาแก้ว โรงเรียนฮอดพิทยาคม เชียงใหม่
 34 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02902  นางสาวเกตมณี วิทวัสมาลา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 35 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02904  นายขวัญ คำแจ้ ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่
 36 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02808  นายวศิน ปัญโญ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่
 37 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02913  นางสาวธิดารัตน์ แก้วสมนึก โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม แพร่
 38 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02840  นางสาวนภาพร ตามา โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่
 39 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02877  นางสาวสลิลรัตน์ ก้อนปัญญา โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
 40 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03039  นางสาวนิรินธนา ทาคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 41 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02931  นางสาวประภัสสร กล่อมกมล โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง
 42 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02961  นางสาวพรธวัล ลักขณาลิขิต โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 43 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02965  นายธนกฤต วัฒนกุล โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
 44 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03051  นายเกรียงศักดิ์ จีนะ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
 45 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03037  นางสาวกฤติญาภรณ์ จันแย้ สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
 46 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03066  นางสาวพิมพ์ญาดา ใจมั่น บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 47 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03065  นางสาวธนัชญา กาสุริยะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 48 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03137  นางสาวณัฐธิดา สุภาพันธ์เลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 49 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03109  นางสาวพรปวีณ์ ฉันทะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 50 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03116  นางสาวอารียา น้อยวัน โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 51 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03074  นางสาวณัฐณิชา เสนาถี โรงเรียนพิริยาลัย แพร่
 52 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03146  นายสุวิทย์ ถวัลย์เกียรติทวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร