รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธˆเธดเธ•เธงเธดเธ—เธขเธฒเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเนเธ™เธฐเนเธ™เธง (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02562  นางสาวกมลลักษณ์ ช่วงอำไพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02563  นางสาวพิมพ์ศิริ นิลสนธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02772  นายปฏิพร แตงยัง แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02815  นางสาวอริศา วงศ์นาสัก โรงเรียนสบจางวิทยา ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02819  นายภาณุพงศ์ อู่เงิน โรงเรียนบ้านเกาะรัง ลพบุรี
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02834  นางสาวสุธินี สุทโธ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02969  นางสาวธิษณามดี ชำนาญ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02982  นางสาวศุจิกา เต็มถุง โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03049  นางสาวอัญญาพรรณ พงษ์กลาง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03133  นางสาวบุษกร ท่อนคำ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03041  นางสาวสุภิชญา ยาใส โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน