รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™เธ เธฒเธฉเธฒเธˆเธตเธ™ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02530  นางสาวสุกัญญา รุจิรัตน์รุ่งโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไชย์พันธ์พงษ์ พะเยา
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02831  นายพัสกร แซ่ซ้ง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02845  นายสุทธิชัย ธาราบรมสุข โรงเรียนยอเเซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02852  นายวรพต พลับพลึงพนา โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02783  นางสาวจีรนันท์ ไชยวุฒิ เเม่เมาะวิทยา ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02984  นางสาวนภัสรพี เอี่ยมพุก โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02842  นางสาวโมทนา พิมานสุขสันต์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02927  นางสาวกานต์ธิดา ไชยรังษี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02940  นางสาวปวรา อินทร์มี โรงเรียนชุมเเสงชนูทิศ นครสวรรค์
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03026  นางสาวธิดารัตน์ จันตา โรงเรียนบ้านหลวง น่าน
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03040  นางสาวณัฐชยา ผาบชัย โรงเรียนแม่พริกวิทยา ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03070  นายฐิติภัทร วาสนา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง