รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02444  นางสาวพัชรีภรณ์ แสงย่าง โรงเรียนแม่โถวิทยาคม เชียงใหม่
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02612  นางสาววชิราภรณ์ ใจเดิม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02541  นายชินวัตร พรมรักษา โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก น่าน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02557  นางสาวณัฐรัตน์ วงษ์สุวรรณชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ลำพูน
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02571  นางสาวทิพย์สุดา ขัติยะ ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02703  นายพิทักษ์ พนมไพร โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02766  นายอัครพงศ์ หล่ายเจ็ด โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02495  นางสาวพิชชานุช ฤทัยกูลมั่นคง โรงเรียนแม่โถวิทยาคม เชียงใหม่
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02710  นางสาวมาลี อนันต์หงสา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุนสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02824  นายฐิติวุฒิ ฟองศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02833  นายพัชร นพคุณมงคลชัย โรงเรียนแม่แจ่ม เชียงใหม่
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02839  นายอธิราช นันต๊ะเสน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02850  นายสราวุธ โชคชัยหาญ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02878  นายนพคุณ เสนา โรงเรียนนาน้อย น่าน
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02857  นางสาวกุลธิญา จุมปู โรงเรียนประชาราชวิทยา ลำปาง
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02872  นางสาวธัญมล ปัญญาดิษฐวงษ์ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ตาก
 17 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02900  นางสาวศรันย์พร พงศ์ไพรภูมิ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 18 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02901  นางสาวศศิประภา นิธิภคพันธ์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 19 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02907  นายอภิสิทธิ์ ชุณหะอำไพ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ลำปาง
 20 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02908  นางสาวบุษกร กาศเกษม โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่
 21 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02928  นางสาวภัทรพรรณ เอ็นดู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 22 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02929  นางสาวพรนภา พรมรักษา โรงเรียนสา น่าน
 23 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02945  นายภูมินทร์ โยมงาม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 24 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02963  นายณัฐสิทธิ์ สามทะมิตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 25 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03061  นางสาวอินทุอร เศษลาว โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
 26 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03101  นางสาวอภิชญา วีระวงค์ โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่
 27 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03009  นายพรปวัฒน์ อุดเมืองอินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 28 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03077  นางสาวปาณิสรา กาละ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 29 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03131  นางสาวปาริชาติ เรือนสิทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
 30 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03136  นางสาวภัทรสุดา จักรปา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง