รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02553  นายธนะดี อินต๊ะวัง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ แพร่
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02625  นางสาวอินทิรา อุทธโยธา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02701  นางสาวจารุวรรณ เลาเท่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ แม่ฮ่องสอน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02800  นายธนวัฒน์ อิ่นแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02806  นายณัฐสิทธิ์ บงกชผล โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02832  นางสาวเกวลิน อินวงค์ โรงเรียนจอมทอง เชียงใหม่
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02848  นายศราวุธ วณิชแห่งไพรสัณฑ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง ลำปาง
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02897  นายพุทธิพงศ์ พรมสิทธิ์ โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02925  นายภัทรพล เเดนนารินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02973  นางสาวมณีนุช จันทร์ทา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03011  นายวรวัฒน์ มหัศนาคม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03016  นายณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บปาละ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง