รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ› (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02484  นางสาวสิริขวัญ ชินุ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02689  นางสาวกัญญาณัฐ รักพงค์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02789  นางสาวชนานันท์ กาศสกูล โรงเรียนดอนไชยวิทยา ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02508  นางสาวพลอยไพริน ศรีใจวงค์ โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02868  นางสาวธัญชนก สายลังกา โรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02784  นางสาวชรินทร์ทิพย์ ธนพรกว้างไกล โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02892  นางสาวรวิมล อินอยู่ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตาก
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02899  นางสาวธิดารัตน์ วงเวียน โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ลำพูน ลำพูน
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02938  นายกฤษณะ กล้ากวนวัน โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อุดรธานี
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02972  นางสาวนภัสวรรณ นันท์พิมลพร โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 อุดรธานี อุดรธานี
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03073  นางสาวอภิษฎา อุทธิยา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03097  นางสาวบัวแก้ว สัมฤทธิ์ผล โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03110  นางสาวชัญญาณ์ภัช ธชาชม โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03075  นางสาวพนามาศ เลิศจิตร์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03096  นางสาวภัณฑิรา เจริญสถาน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 16 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03100  นางสาวชฎาพร อิ่นภา โรงเรียนสา น่าน