รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธŠเธตเธงเธงเธดเธ—เธขเธฒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02629  นางสาวบุษบา แซ่ซ้ง พินิตประสาธน์ พะเยา
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02551  นางสาวมาลียา กัวดี โรงเรียนสหมิตรวิทยา เชียงใหม่
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02598  นางสาวรุ้งญดา สุขใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ลำพูน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02809  นายเชิดชู วิเคราะห์ไพร โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02835  นายภูริณัฐ ไกรยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02836  นางสาวสิรินทิพย์ ชมภู โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02893  นางสาววรรณษา ตุ่นเป็ง โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตาก
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02935  นางสาวธนพร สายสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02958  นางสาววิรากานต์ ขุนดงพิทักษ์ โรงเรียนเเม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02988  นางสาวรุจิษยา เอกฉันท์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02967  นางสาวพรชิตา อุดสาย โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02975  นายธนวัฒน์ ยารญาณ รัตนบุรี สุรินทร์
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03056  นางสาวศิตาพร โปธา โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่
 14 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03117  นางสาวอนาทินี โปธิตา โรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่
 15 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03153  นางสาวอริสรา วงษ์มณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง