รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เน€เธ„เธกเธต (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02837  นางสาวปานชีวา สารอินทร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03099  นางสาวกชวรรณ มีเจริญ โรงเรียนแจ้หม่วิทยา ลำปาง