รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธŸเธดเธชเธดเธเธชเนŒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02801  นางสาวสุภัสสรา ดีโชคชัย โรงเรียนสหมิตรวิทยา เชียงใหม่
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03111  นางสาวณิชารีย์ ภาพพิกุล โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่