รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธญเธธเธ•เธชเธฒเธซเธเธฃเธฃเธกเธจเธดเธฅเธ›เนŒ (เธ„.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02578  นายระพีพัฒน์ เขียวอ้วน โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02615  นางสาวกมลชนก จินดาทอง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02685  นายธนานนท์ หนองต๊ะ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตาก
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02686  นายนัฐดนัย ตุ่นเป็ง โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตาก
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02705  นางสาวกุสุมาลย์ เลิกการ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02699  นายกฤษณะ พิทาคำ โรงเรียนแม่แจ่ม เชียงใหม่
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02750  นายสงกรานต์ ศรีเกาะ โรงเรียนวิสิฐวิทยา(วัดนางแล) ลำปาง
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02805  นางสาวพาขวัญ สมศิริ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง