รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธงเธดเธจเธงเธเธฃเธฃเธกเธ‹เธญเธŸเธ•เนŒเนเธงเธฃเนŒ (เธงเธ—.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02614  นายวรัญญู ธรรมสอน โรงเรียนนาน้อย น่าน
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02632  นายชุมพร แซ่ว่าง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02799  นายอเร็กซ์ ติว โรงเรียนพิริยาลัย แพร่