รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธ เธฒเธฉเธฒเน„เธ—เธข (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02416  นางสาวจิราภรณ์ สิทธิศร โรงเรียนประชาราชวิทยา ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02941  นางสาวจินดา ปองเพชรพร โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02974  นางสาวกันยมาส สะอาดเอี่ยม โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ยโสธร
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03122  นางสาวสุทธิดา หงส์จินดาพันธ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03128  นายศิวารักษ์ คงจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก ตรัง ตรัง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03069  นางสาวประภัสสร แสงจันทร์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่