รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธŠเธธเธกเธŠเธ™ (เธจเธจ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02930  นางสาวอทิตยา ทำสุข โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03108  นางสาวศิรินันท์ สองเมือง โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02943  นางสาวพรชิตา อนุทะ โรงเรียนสา น่าน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02978  นางสาวกัลยารัตน์ ใจคำ โรงเรียนห้วยนำ้หอมวิทยาคาร นครสวรรค์
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02997  นางสาวอัจฉราพรรณ จันใส โรงเรียนสา น่าน
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03004  นางสาวอรปรียา มาหล้า โรงเรียนวังชิ้นวิทยา แพร่