รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธ•เธฅเธฒเธ” (เธšเธ˜.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02532  นางสาวอินทิรา สุภาแก้ว วิทยาลัยราฎศิลป์สุโขทัย สุโขทัย
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02687  นางสาวพิจิตตรา เถาปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03138  นายชนะทัพ สันทราย พะเยาพิทยาคม พะเยา