รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธเธฒเธฃเธšเธฑเธเธŠเธต (เธšเธŠ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02529  นางสาวชลธิชา พรมปัญญา โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02758  นางสาวสุภาวดี เกริกเกียรติวารี โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02781  นายปัณณธร พิพิธภาคย์ โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02676  นางสาวอินทิรา เสือพุก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02778  นางสาวพรพิรมย์ สมดี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน