รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเน‚เธขเธ˜เธฒ (เธ—เธฅ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02962  นายชินบัญชร ธรรมวงศ์ษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03007  นายสุภกิจ ตาสุวรรณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02998  นายวุฒิไกร ตำนาน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ลำปาง
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03115  นางสาวขวัญฤทัย สุรินเมือง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ลำปาง