รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธจเธดเธฅเธ›เธฐเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธญเธญเธเนเธšเธš (เธจเธฅ.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02434  นายชินวัตร สุการี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02546  นายมณฑล ทิพย์ตา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ลำปาง
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02548  นายก้าวหน้า เเก้วตา โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02989  นางสาวพรรณกาญจน์ สถานันท์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02668  นางสาวสิรภัทร พรมเดช วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02847  นายวิษณุพงษ์ โชติรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ลำปาง
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03047  นายกตัญญู ธรรมยศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา ลำปาง