รายงานรายชื่อผู้สมัคร ที่ชำระค่าสมัครเข้าศึกษาแล้ว

ในสาขาวิชา เธฃเธฑเธเธ›เธฃเธฐเธจเธฒเธชเธ™เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ (เธฃเธ›.เธš.)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา 2564

 
ที่ ประเภทสมัคร เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด ใบสมัคร Transcript Slip Portfolio
 1 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02437  นางสาวอัจฉรา คิดอ่าน โรงเรียนวังเหนือวิทยา ลำปาง
 2 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02480  นายปรินทร แก้วคำ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
 3 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02575  นายชญานนท์ จริยางามพร้อม โรงเรียนเเม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
 4 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02700  นายรัฐชาติ วงษ์ประจิตร โรงเรียนเถินวิทยา ลำปาง
 5 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02746  นายประวีณ สากล โรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
 6 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02500  นางสาวนภาพร พรมเสน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตาก
 7 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02738  นางสาวกิตติวรา อุดอ้าย เมืองเเงง น่าน
 8 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02735  นายกิตติศักดิ์ แซ่ม้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 จังหวัดชัยนาท ชัยนาท
 9 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  02816  นายณัฐนนท์ ทองเเก้ว โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ตาก
 10 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03053  นางสาวกนกพร รอดเดชา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 11 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03083  นายอมรเทพ ใหม่เทวิน โรงเรียนนาน้อย น่าน
 12 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03071  นางสาวฐนิดา ก่อแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง
 13 สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา  03150  นางสาวศิราพร อดุลย์สารภัณฑ์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน