สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวน คุณสมบัติ และพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 211 เทคโนโลยีพลังงาน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 238 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 239 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ผู้มัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า (วิทย์ - คณิต / ศิลป์ - คำนวณ / ศิลป์ – ภาษา)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 242 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 246 เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 250 เกษตรศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 266 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีบัณฑิต (T) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 267 เทคโนโลยีโยธา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 275 เทคโนโลยีเซรามิกส์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 282 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) (H) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 294 สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (วิทย์ – คณิต)
เทคโนโลยีบัณฑิต (T) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 295 เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 301 ภาษาไทย ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 302 ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 304 ดนตรี 1) ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2) ต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 เครื่อง หมายเหตุ จะต้องผ่านการสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการสอบที่เป็นคณาจารย์ของสาขาวิชาดนตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 307 การพัฒนาชุมชน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 327 การท่องเที่ยว (ภาคภาษาไทย) ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (r) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 333 รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
รัฐศาสตรบัณฑิต (p) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 334 การเมืองและการปกครอง ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ศิลปบัณฑิต (e) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 336 ศิลปะและการออกแบบ 1) ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2)มีพื้นฐานความรู้ทางด้านทัศนศิลป์หรือการออกแบบ หมายเหตุ จะต้องผ่านการสอบปฏิบัติจากคณะกรรมการสอบที่เป็นคณาจารย์ของสาขาวิชาศิลปะฯ
นิติศาสตรบัณฑิต (n) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 339 นิติศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หมายเหตุ สาขาจะดำเนินการสอบทักษะการเขียนและสอบสัมภาษณ์หลังจากการรับสมัครแล้ว
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 350 ภาษาจีน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หมายเหตุ สาขาจะดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาจีน
นิเทศศาสตรบัณฑิต (M) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 354 นิเทศศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 355 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับชาวต่างประเทศ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 409 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 411 การจัดการ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 416 การตลาด ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 417 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 420 การจัดการธุรกิจค้าปลีก กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานและคำชี้แจงในประกาศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 422 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 423 การจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บัญชีบัณฑิต (B) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 501 การบัญชี ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.บัญชี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 209 เทคโนโลยีพลังงาน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาเทคนิคพลังงาน เทคนิคเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
เทคโนโลยีบัณฑิต (T) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 210 เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัครสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 212 เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีบัณฑิต (T) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 270 เทคโนโลยีโยธา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาโยธา ก่อสร้างหรือสำรวจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 410 การจัดการ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 412 การตลาด ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 413 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต (B) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 414 การบัญชี ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 432 การจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 122 ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 150 ภาษาจีน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 155 คอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 156 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 157 ชีววิทยา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 158 เคมี ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 159 ฟิสิกส์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต