สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวน คุณสมบัติ และพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 101 ภาษาไทย ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 102 ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 110 สังคมศึกษา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 123 จิตวิทยาและการแนะแนว ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 135 การสอนภาษาจีน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 140 คณิตศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ๔ ภาคเรียนตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 155 คอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 156 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 157 ชีววิทยา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 158 เคมี ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 159 ฟิสิกส์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 170 อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 186 การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 211 เทคโนโลยีพลังงาน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 232 นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 238 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 239 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 242 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 250 เกษตรศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 266 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 282 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีพื้นความรู้ ทาง วิทย์ – คณิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 209 เทคโนโลยีพลังงาน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาเทคนิคพลังงาน เทคนิคเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (4) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 212 เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 301 ภาษาไทย ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 302 ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 304 ดนตรี ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หมายเหตุ นักศึกษาสามารถ Dowload ใบรับรองทักษะด้านดนตรีประกอบเอกสารสมัครสอบ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 307 การพัฒนาชุมชน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 350 ภาษาจีน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต (5) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 427 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 411 การจัดการ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 416 การตลาด ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 417 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 420 การจัดการธุรกิจค้าปลีก ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
หมายเหตุ เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม
โปรดตรวจสอบรายละเอียดในประกาศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 423 การจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 490 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 410 การจัดการ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ การจัดการสำนักงาน การจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักศึกษาต่างชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 412 การตลาด ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 413 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (A) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 432 การจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
บัญชีบัณฑิต (B) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 501 การบัญชี ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บัญชีบัณฑิต (B) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 414 การบัญชี ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี
ศิลปบัณฑิต (e) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 336 ศิลปะและการออกแบบ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หมยเหตุ นักศึกษาสามารถ Dowload ใบรับรองทักษะด้านศิลปะและการออกแบบ ประกอบเอกสารสมัครสอบ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) (H) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 294 สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า วิทย์ - คณิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต (M) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 354 นิเทศศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
นิติศาสตรบัณฑิต (n) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 339 นิติศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
รัฐศาสตรบัณฑิต (p) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 334 การเมืองและการปกครอง ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Q) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 424 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (r) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 333 รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีบัณฑิต (T) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 267 เทคโนโลยีโยธา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีบัณฑิต (T) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 295 เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีบัณฑิต (T) 2 ปี(ต่อเนื่อง) 206 สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบควบคมุอัตโนมัติ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงหรือเกี่ยวข้อง และกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ได้แก่ ช่างแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ช่างเครื่องมือวัด และควบคุม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(โปรดตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัคร)
เทคโนโลยีบัณฑิต (T) 2 ปี(ต่อเนื่อง) 207 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงหรือเกี่ยวข้อง และกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ได้แก่ ช่างเทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิค อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคโลหะ ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
(โปรดตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัคร)
เทคโนโลยีบัณฑิต (T) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 210 เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีบัณฑิต (T) 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) (6) 270 เทคโนโลยีโยธา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาก่อสร้าง โยธา สำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (W) ปริญญาตรี 4 ปี (2) 216 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า