สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวน คุณสมบัติ และพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 211 เทคโนโลยีพลังงาน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า - เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระ
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 232 นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 238 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 239 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 242 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 250 เกษตรศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 266 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 282 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 209 เทคโนโลยีพลังงาน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.)หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิคพลังงาน เทคนิคเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 212 เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.)หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 301 ภาษาไทย ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 302 ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 304 ดนตรี ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น หมายเหตุ นักศึกษาสามารถ Dowload
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 307 การพัฒนาชุมชน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 350 ภาษาจีน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 427 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 411 การจัดการ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 416 การตลาด ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 417 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 420 การจัดการธุรกิจค้าปลีก ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน *หมายเหตุ
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 423 การจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 490 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 410 การจัดการ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ การจัดการสำนักงาน การจัดการทั่วไป สาขาวิชาอื่น
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 412 การตลาด ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.)หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 413 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.)หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 432 การจัดการธุรกิจดิจิทัล ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 501 การบัญชี ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
บัญชีบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 414 การบัญชี ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี
ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 336 ศิลปะและการออกแบบ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หมายเหตุ นักศึกษาสามารถ Dowload ใบรับรองทักษะด้านศิลปะและการออกแบบ ประกอบเอกสารส
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 294 สาธารณสุขชุมชน ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต *หมายเหตุ มีการสอบสัมภาษณ์โดยสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 354 นิเทศศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 339 นิติศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 334 การเมืองและการปกครอง ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 424 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 333 รัฐประศาสนศาสตร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 267 เทคโนโลยีโยธา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 295 เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี(ต่อเนื่อง) 206 สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ๑. ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงหรือเกี่ยวข้อง และกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ได้แ
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี(ต่อเนื่อง) 207 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ๑. ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงหรือเกี่ยวข้อง และกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ได้แ
เทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 210 เทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 270 เทคโนโลยีโยธา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ (ปวส.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สำรวจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 216 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในแผนการเรียนวิทย์ – คณิตฯ หรือ แผนการเรียนคอมพิวเตอร์หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ *หมายเหตุ มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์