สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวน คุณสมบัติ และพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 101 ภาษาไทย ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 110 สังคมศึกษา ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 122 ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 156 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นความรู้ทาง วิทย์-คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต (3) ปริญญาตรี 5 ปี (8) 170 อุตสาหกรรมศิลป์ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า