ประกาศห้องสอบรอบสอบคัดเลือก

ดูประกาศ

     ตารางสอบ     ห้องสอบ     ค้นหาห้องสอบของท่าน     ดูแผนที่สถานที่สอบ

ตารางสอบวิชาสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
 สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
15 มิถุนายน 2561
08.30 – 10.00
 สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
15 มิถุนายน 2561
08.30 - 11.00 น.
 สอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
15 มิถุนายน 2561
09.00 น.
 สอบปฏิบัติพื้นฐานศิลปะ
15 มิถุนายน 2561
09.00 น.
 สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
15 มิถุนายน 2561
10.30 – 12.30 น.
 สอบสัมภาษณ์ (คบ.5 ปี)
15 มิถุนายน 2561
13.00 น. เป็นต้นไป
 สอบสัมภาษณ์ทั่วไป
15 มิถุนายน 2561
13.00 น. เป็นต้นไป
 สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
17 ธันวาคม 2559
13.30 - 15.30 น.
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ การตลาด
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ การบัญชี
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีไฟฟ้า
21 มิถุนายน 2559
10.30 - 11.30 น.
 สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
22 เมษายน 2560
08.30 - 10.00 น.
 สอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
22 เมษายน 2560
09.00 น. เป็นต้นไป
 สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
22 เมษายน 2560
10.30 - 12.30 น.
 สอบสัมภาษณ์ (คบ.5 ปี)
22 เมษายน 2560
13.30 น. เป็นต้นไป
 คุณไม่มีรายการสอบ-รายงานตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
09.00 - 15.30 น.
กลับสู่ด้านบน

ประกาศห้องสอบ

ผู้เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่หมายเลขห้องสอบเพื่อดูรายชื่อผู้สอบ

วิชาสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
ห้องสอบ
สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
17 ธันวาคม 2559
13.30 - 15.30 น.
สอบความรู้ทางวิชาชีพ การตลาด
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
สอบความรู้ทางวิชาชีพ การบัญชี
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
สอบความรู้ทางวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
สอบความรู้ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
สอบความรู้ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีไฟฟ้า
21 มิถุนายน 2559
10.30 - 11.30 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
22 เมษายน 2560
08.30 - 10.00 น.
สอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
22 เมษายน 2560
09.00 น. เป็นต้นไป
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
22 เมษายน 2560
10.30 - 12.30 น.
สอบสัมภาษณ์ (คบ.5 ปี)
22 เมษายน 2560
13.30 น. เป็นต้นไป

กลับสู่ด้านบน