รายงาน

ประกาศห้องสอบ โควต้า(รอบพิเศษ)

 ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวระดับปริญญาตรี 4 ปี

 ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต     ตารางสอบ     ห้องสอบ     ค้นหาห้องสอบของท่าน     ดูแผนที่สถานที่สอบ

ตารางสอบวิชาสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
 สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
17 ธันวาคม 2559
13.30 - 15.30 น.
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีการผลิต
21 มิถุนายน 2559
10.30 - 11.30 น.
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ การตลาด
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
 สอบความรู้ทางวิชาชีพ การบัญชี
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
 สอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
22 เมษายน 2560
09.00 น. เป็นต้นไป
 สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
16 ธันวาคม 2560
08.30 – 10.30 น.
 สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
22 เมษายน 2560
10.30 - 12.30 น.
 สอบสัมภาษณ์
16 ธันวาคม 2560
11.00 – 12.00 น.
 สอบสัมภาษณ์
22 เมษายน 2560
13.30 น. เป็นต้นไป
 สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
22 เมษายน 2560
08.30 - 10.00 น.
 เข้ารายงานตัวในวันที่ 16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
09.00 - 12.00 น.
 เข้ารายงานตัวในวันที่ 16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
13.00 – 14.00 น.
กลับสู่ด้านบน

ประกาศห้องสอบ

ผู้เข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่หมายเลขห้องสอบเพื่อดูรายชื่อผู้สอบ

วิชาสอบ
วันสอบ
เวลาสอบ
ห้องสอบ
รายงานตัวในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 (รอประกาศผลสอบ)
[ ตรวจสอบรายชื่อ Click ]
16 ธันวาคม 2560
13.00 – 14.00 น.
รายงานตัวในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 (รอประกาศผลสอบ)
[ ตรวจสอบรายชื่อ Click ]
16 ธันวาคม 2560
09.00 - 12.00 น.
สอบความรู้ทางวิชาชีพ การตลาด
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
สอบความรู้ทางวิชาชีพ การบัญชี
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
สอบความรู้ทางวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21 มิถุนายน 2559
09.00 - 10.00 น.
สอบความรู้ทางวิชาชีพ เทคโนโลยีการผลิต
21 มิถุนายน 2559
10.30 - 11.30 น.
สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
17 ธันวาคม 2559
13.30 - 15.30 น.
สอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี
22 เมษายน 2560
09.00 น. เป็นต้นไป
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
22 เมษายน 2560
10.30 - 12.30 น.
สอบวัดแววความเป็นครู (สอบข้อเขียน)
16 ธันวาคม 2560
08.30 – 10.30 น.
สอบวิชาเอก (คบ.5 ปี)
22 เมษายน 2560
08.30 - 10.00 น.
สอบสัมภาษณ์
22 เมษายน 2560
13.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
16 ธันวาคม 2560
11.00 – 12.00 น.

กลับสู่ด้านบน