สถิติการสมัคร
สถิติผู้สมัครจำแนกตามสาขาวิชา
สถิติผู้สมัครจำแนกตามชื่อโรงเรียน

รายงานจำนวนผู้สมัคร จำแนกตามอันดับการสมัคร

ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระหว่างวันที่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ระดับการศึกษา วุฒิ สาขาวิชา
อันดับ1
การชำระเงิน
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีพลังงาน (วท.บ.)
16
1
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
12
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
17
3
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
2
0
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
14
4
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
10
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีเซรามิกส์ (วท.บ.)
2
0
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
5
0
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาไทย (ศศ.บ.)
7
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
24
6
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ดนตรี (ศศ.บ.)
16
5
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
17
6
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  การท่องเที่ยว (ภาคภาษาไทย) (ศศ.บ.)
24
4
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาจีน (ศศ.บ.)
21
3
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
6
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการ (บธ.บ.)
34
11
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การตลาด (บธ.บ.)
24
3
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
12
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.)
15
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (บธ.บ.)
28
8
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
2
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต  การบัญชี (บช.บ.)
36
16
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปบัณฑิต  ศิลปะและการออกแบบ (ศล.บ.)
18
4
 ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)  สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
20
4
 ปริญญาตรี 4 ปี  นิเทศศาสตรบัณฑิต  นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
24
3
 ปริญญาตรี 4 ปี  นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์ (น.บ.)
24
5
 ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต  การเมืองและการปกครอง (ร.บ.)
25
6
 ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
34
7
 ปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
15
3
 ปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
18
4
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีพลังงาน (วท.บ.)
2
2
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
2
0
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีการผลิต (วท.บ.)
9
3
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การตลาด (บธ.บ.)
12
2
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  บริหารธุรกิจบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
16
0
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  บัญชีบัณฑิต  การบัญชี (บช.บ.)
18
8
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
3
1
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
3
0
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  ภาษาไทย (ค.บ.)
85
25
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
65
17
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  สังคมศึกษา (ค.บ.)
94
23
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (ค.บ.)
10
2
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
51
16
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  ภาษาจีน (ค.บ.)
29
6
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ (ค.บ.)
14
8
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
36
6
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  ชีววิทยา (ค.บ.)
14
3
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  เคมี (ค.บ.)
4
0
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  ฟิสิกส์ (ค.บ.)
7
2
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
13
6
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
122
35
รวม 1131 285