สถิติการสมัคร
สถิติผู้สมัครจำแนกตามสาขาวิชา
สถิติผู้สมัครจำแนกตามชื่อโรงเรียน

รายงานจำนวนผู้สมัคร จำแนกตามอันดับการสมัคร

ประเภทสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระหว่างวันที่ วันที่ 1 เมษายน 2561 - 15 พฤษภาคม 2561

ระดับการศึกษา วุฒิ สาขาวิชา
อันดับ1
การชำระเงิน
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีพลังงาน (วท.บ.)
9
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
6
1
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (วท.บ.)
7
6
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
8
4
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
5
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
12
6
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
4
0
 ปริญญาตรี 4 ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
5
1
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาไทย (ศศ.บ.)
27
7
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
32
7
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ดนตรี (ศศ.บ.)
8
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
10
3
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  การท่องเที่ยว (ภาคภาษาไทย) (ศศ.บ.)
9
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาจีน (ศศ.บ.)
10
4
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
6
1
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการ (บธ.บ.)
26
10
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การตลาด (บธ.บ.)
9
3
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
4
1
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.)
4
1
 ปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
4
0
 ปริญญาตรี 4 ปี  บัญชีบัณฑิต  การบัญชี (บช.บ.)
31
12
 ปริญญาตรี 4 ปี  ศิลปบัณฑิต  ศิลปะและการออกแบบ (ศล.บ.)
10
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)  สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
29
8
 ปริญญาตรี 4 ปี  นิเทศศาสตรบัณฑิต  นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
20
4
 ปริญญาตรี 4 ปี  นิติศาสตรบัณฑิต  นิติศาสตร์ (น.บ.)
16
2
 ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐศาสตรบัณฑิต  การเมืองและการปกครอง (ร.บ.)
29
9
 ปริญญาตรี 4 ปี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
27
10
 ปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
11
4
 ปริญญาตรี 4 ปี  เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
4
1
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีพลังงาน (วท.บ.)
1
0
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  วิทยาศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
3
1
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการ (บธ.บ.)
9
3
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การตลาด (บธ.บ.)
13
3
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  บริหารธุรกิจบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
3
0
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.)
1
0
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  บัญชีบัณฑิต  การบัญชี (บช.บ.)
10
3
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.)
9
3
 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.)
4
1
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (ค.บ.)
55
20
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  ภาษาจีน (ค.บ.)
13
2
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ (ค.บ.)
19
6
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
55
14
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  ชีววิทยา (ค.บ.)
28
5
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  เคมี (ค.บ.)
23
11
 ปริญญาตรี 5 ปี  ครุศาสตรบัณฑิต  ฟิสิกส์ (ค.บ.)
22
8
รวม 650 195