คำเตือน
หากผู้สมัครทำการแก้ไขสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา หลักฐานใบแจ้งการชำระเงินเดิมจะถูกถือเป็นโมฆะ
และมหาวิทยาลัยฯ
จะถือว่าการชำระเงินผ่านธนาคารที่ท่านทำรายการไว้ถือเป็นโมฆะ

แก้ไขข้อมูลการสมัคร

กรุณาเลือกประเภทการสมัคร
 
หมายเลขบัตรประชาชน  
  
วันเดือนปีเกิด ของผู้สมัคร  
 

คำแนะนำในการกรอกข้อมูล

1.กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 12 มีนาคม 2558  ให้กรอก 12/03/2558
3.เลือกประเภทการสมัคร
4.กดปุ่ม Submit