ระบบรับสมัครนักศึกษา Online ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ประเภท รอบที่ 2

  ข้อมูลส่วนตัว

  รหัสบัตรประชาชน  
 
คำนำหน้าชื่อ
    ชื่อ สกุล
 
วันเดือนปีเกิด
      ตัวอย่าง 01/06/2529

  ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน

 
บ้านเลขที่
 
หมู่ที่
 
ตำบล
 
 
อำเภอ
 
จังหวัด
 
ไปรษณีย์
 
 
โทรศัพท์
         

  สำเร็จการศึกษา

 
ระดับการศึกษา
 
     *** ระวัง *** เมื่อส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากมีผลต่อคุณสมบัติของสาขาวิชาที่มีสิทธิ์เลือก
     
  หลักฐานผลการเรียน
กรุณาแนบผลการเรียนเป็นไฟล์ pdf เท่านั้นขนาดไม่เกิน 3MB
ตั้งชื่อไฟล์ด้วยอักขระภาษาอังกฤษหรือตัวเลขโดยไม่มีอักขระพิเศษใดๆ
     
  เกรดเฉลี่ย
  สาขาที่จบ วิทย์ - คณิต ศิลป์-คำนวณ อื่นๆ
 
สถานศึกษา
 
อำเภอ
       
  จังหวัด  
  ไปรษณีย์
 
โทรศัพท์

  สาขาที่สมัครเข้าศึกษา

   * ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติระดับ/วุฒิการศึกษาของท่าน หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่สาขาวิชาระบุ มหาวิทยาลัย ให้ถือการสมัครเป็นโมฆะ
อันดับ 1 หลักสูตร