คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    ๑) มีสัญชาติไทย
    ๒) มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
    ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
    ๔) ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    ๕) สำหรับการสมัครในระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
สำหรับการสมัครในระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ต้อเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 

ยอมรับ