เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    ๑) มีสัญชาติไทย
    ๒) มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
    ๓) มีความประพฤติเรียบร้อย
    ๔) ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    ๕) ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
 

ยอมรับ