หลักสูตรที่เปิด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี

1.กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
อ่านรายละเอียด >>

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

1.กำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.เป็นผู้มีความประพฤติดี
3.ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.มีความสนใจในสาขาวิชาที่จะสมัครเข้าเรียนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
อ่านรายละเอียด >>

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวน คุณสมบัติ และพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา กรอกใบสมัคร คุณสมบัติและพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 135 การสอนภาษาจีน สมัคร -
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 156 วิทยาศาสตร์ทั่วไป สมัคร มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 157 ชีววิทยา สมัคร มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 158 เคมี สมัคร -
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 159 ฟิสิกส์ สมัคร มีพื้นความรู้ทาง วิทย์ – คณิต
ครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 170 อุตสาหกรรมศิลป์ สมัคร -
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 232 นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ สมัคร -
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 238 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สมัคร -
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 239 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร สมัคร -
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 242 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สมัคร -
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 250 เกษตรศาสตร์ สมัคร -
วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 266 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สมัคร -
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 212 เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 215 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 301 ภาษาไทย สมัคร -
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 302 ภาษาอังกฤษ สมัคร -
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 304 ดนตรี สมัคร มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 307 การพัฒนาชุมชน สมัคร -
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 350 ภาษาจีน สมัคร -
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 427 การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ สมัคร -
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 411 การจัดการ สมัคร -
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 416 การตลาด สมัคร -
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 417 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมัคร -
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 420 การจัดการธุรกิจค้าปลีก สมัคร ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์จะต้องใช้ใบตรวจสุขภาพที่ได้จากโรงพยาบาลของรัฐ *หมายเหตุ เป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียนภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัย สลับกับการฝึกปฏิบัติงานจริง
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 423 การจัดการธุรกิจดิจิทัล สมัคร -
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 490 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ สมัคร -
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 410 การจัดการ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาทางด้านพาณิชยการ การจัดการสำนักงาน การจัดการทั่วไป สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 412 การตลาด สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ เช่น สาขาวิชาการบริหารการค้าปลีก สาขาวิชาโลจิสติกส์
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 413 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 432 การจัดการธุรกิจดิจิทัล สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 501 การบัญชี สมัคร -
บัญชีบัณฑิต 2 ปี(ต่อเนื่อง) 414 การบัญชี สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
ศิลปบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 336 ศิลปะและการออกแบบ สมัคร มีหนังสือหรือเอกสารแสดงความ สามารถทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบ ประกอบเอกสารสมัครสอบ
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 354 นิเทศศาสตร์ สมัคร -
นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 339 นิติศาสตร์ สมัคร -
รัฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 334 การเมืองและการปกครอง สมัคร -
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 333 รัฐประศาสนศาสตร์ สมัคร -
เทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 267 เทคโนโลยีโยธา สมัคร -
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี(ต่อเนื่อง) 206 สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงหรือเกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างแมคคาทรอนิสก์และหุ่นยนต์ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี(ต่อเนื่อง) 207 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมที่ตรงหรือเกี่ยวข้อง ได้แก่ ช่างเทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคโลหะ ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
เทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 270 เทคโนโลยีโยธา สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับ ปวส. สาขาวิชาทางด้านก่อสร้าง โยธา สำรวจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 216 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัคร -