ชื่ออาคาร ดูแผนที่ Google Map
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 9) แผนที่
ศุณย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร 39) แผนที่
อาคารเรียนรวมใหม่ (อาคาร 45) แผนที่
ห้องประชุมฝ้ายคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนที่
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ แผนที่
หอประชุมใหญ่ แผนที่
อาคารเรียนศิลปะ (อาคาร 21) แผนที่
อาคารเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ (อาคาร 22) แผนที่