ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ผลการคัดเลือก (รอบพิเศษ) เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี 5 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
ประจำปีการศึกษา 2561


รายละเอียดค่าใช้จ่ายและการรายงานตัว คบ.5 ปี , 4 ปี                              ลงทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ คลิ้กที่นี่

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน (วท.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 5 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (วท.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 9 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 13 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) 8 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 6 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ศศ.บ.) 7 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 18 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี (ศศ.บ.) 14 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 14 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว (ภาคภาษาไทย) (ศศ.บ.) 12 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (ศศ.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 5 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (บธ.บ.) 7 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (บธ.บ.) 8 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 6 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.) 9 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (บธ.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต การบัญชี (บช.บ.) 28 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ (ศล.บ.) 20 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 19 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 9 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (น.บ.) 23 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี รัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองและการปกครอง (ร.บ.) 11 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 44 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.) 9 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) 13 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน (วท.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (บธ.บ.) 6 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 17 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) บัญชีบัณฑิต การบัญชี (บช.บ.) 20 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) 6 คน (ดูรายชื่อ)
รวมจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 386 คน