ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี 5 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสามารถรายงานตัวได้ กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 054-237399 ต่อ 3840 หรือ 3842

รายละเอียดค่าใช้จ่ายและการรายงานตัว                              ลงทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ คลิ้กที่นี่

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน (วท.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว (ภาคภาษาไทย) (ศศ.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (บธ.บ.) 10 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 4 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.) 4 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (บธ.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
รวมจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 35 คน