ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี 5 ปี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสามารถรายงานตัวได้ กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 054-237399 ต่อ 3840 หรือ 3842

                             ลงทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ คลิ้กที่นี่

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
รวมจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก คน