ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)
รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาสามารถรายงานตัวได้ กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 054-237399 ต่อ 3840 หรือ 3842

รายละเอียดค่าใช้จ่ายและการรายงานตัว ลงทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ คลิ้กที่นี่

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ค.บ.) 46 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 30 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (ค.บ.) 52 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.) 11 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน (ค.บ.) 14 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 34 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 9 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 17 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (ค.บ.) 15 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต เคมี (ค.บ.) 14 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ (ค.บ.) 7 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) 13 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 60 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน (วท.บ.) 7 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (วท.บ.) 5 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 4 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 8 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (ศศ.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 9 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี (ศศ.บ.) 12 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 17 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (ศศ.บ.) 15 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (ศศ.บ.) 7 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (บธ.บ.) 15 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (บธ.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 4 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจค้าปลีก (บธ.บ.) 16 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจดิจิทัล (บธ.บ.) 8 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 6 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต การบัญชี (บช.บ.) 12 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ (ศล.บ.) 8 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 10 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 4 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (น.บ.) 20 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี รัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองและการปกครอง (ร.บ.) 19 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ (ศ.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 20 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.) 6 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 17 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (บธ.บ.) 6 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (บธ.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) บัญชีบัณฑิต การบัญชี (บช.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
รวมจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 598 คน