ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) และระดับปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)
รอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาไม่สามารถรายงานตัวได้ กรุณาติดต่อกองบริการการศึกษา
โทร 086-4215760 || LINE ID : 0850294697 || e-Mail : C_nittaya2004@hotmail.com
หรือโทร 054-237399 ต่อ 5162

รายละเอียดค่าใช้จ่ายและการรายงานตัว ลงทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ คลิ้กที่นี่

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 4 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและการแนะแนว (ค.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา (ค.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (ศศ.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (ศศ.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (บธ.บ.) 4 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต การบัญชี (บช.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี ศิลปบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ (ศล.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 3 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ (น.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี รัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองและการปกครอง (ร.บ.) 4 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีไฟฟ้า (ทล.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ (ทล.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
ปริญญาตรี 2 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ทล.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 2 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (บธ.บ.) 4 คน (ดูรายชื่อ)
4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา (ทล.บ.) 1 คน (ดูรายชื่อ)
รวมจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 53 คน