รายงานผลการสอบวัดระดับทักษาด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565
แสดงเฉพาะรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน(มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ 60% หรือ 48 คะแนนขึ้นไป)
นักศึกษาที่ไม่ได้เซ็นชื่อเข้าสอบ
จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบจริงหรือมีเจตนาในการทุจริต ให้ผลการสอบเป็นโมฆะทุกกรณี
นักศึกษาที่สอบผ่าน

Download ใบวุฒิบัตรได้ที่นี่

ดูวิธีดาวโหลดใบวุฒิบัตร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1
(โทร 054-237399 ต่อ 6000 ต่อ 103)
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
สามารถขอสอบแก้ตัวได้โดยทำการยืนยันการสอบ ในรอบถัดไปโดยไม่ต้องสมัครใหม่
ผู้ที่สอบผ่านลำดับที่ 1-100 คนแรก ให้ติดต่อรับ

Flashdrive

ได้ที่ ชั้น 1 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 4
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
4
 61181400235  นางสาวจีระนันท์ กันศิริ  คณิตศาสตร์
 2
4
 61181010212  นางสาววิภาดา จริยา  ภาษาไทย
 3
4
 62123010117  นายธนพนธ์ ชูนาม  ภาษาไทย
 4
4
 61181560217  นางสาวสิริวิมล ขุนนันท์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 5
4
 61181860224  นางสาวนางสาวศุภสรณ์ ซอดู  การศึกษาปฐมวัย
 6
4
 62123390113  นายรัตน์ตะวัน กะแก้ว  นิติศาสตร์
 7
4
 62123010104  นางสาวอนัญญา สังข์หอม  ภาษาไทย
 8
4
 61181860311  นางสาวณัฐธิดา ธีรสุนทรานันท์  การศึกษาปฐมวัย
 9
4
 62125010110  นางสาวณัฏฐุพร สุดทวี  การบัญชี
 10
4
 62123010101  นางสาวปอแก้ว ประโยค  ภาษาไทย
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 3
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
3
 61181400146  นายจิรายุทธ แก้วมา  คณิตศาสตร์
 2
3
 61181550117  นายจีรวัฒน์ สุทะ  คอมพิวเตอร์
 3
3
 62123390105  นางสาวปานิศา ไชยพรม  นิติศาสตร์
 4
3
 62123390122  นางสาวพรสุดา คำน้อย  นิติศาสตร์
 5
3
 62125010117  นางสาวพรพรรณ แสนธิไชยยา  การบัญชี
 6
3
 61181400119  นายนพดล อุดสม  คณิตศาสตร์
 7
3
 62123390103  นายเกียรติศักดิ์ ผาติสถิตชัย  นิติศาสตร์
 8
3
 62123390115  นางสาวเพชรรัตน์ เชียงแก้ว  นิติศาสตร์
 9
3
 62123390110  นางสาวอรยา คำสอน  นิติศาสตร์
 10
3
 62125010104  นางสาวปาวีณา ใจบุญ  การบัญชี
 11
3
 61181700106  นางสาวกรรณิการ์ ยะแสง  อุตสาหกรรมศิลป์
 12
3
 61181560141  นางสาววัทนวิภา ใจกลิ้ง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 13
3
 62123390114  นายทินกร สวาลึก  นิติศาสตร์
 14
3
 61181560118  นางสาวสุวรรณี ทรัพย์มหาคุณ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 15
3
 61181400113  นายทรงธรรม เจริญค้า  คณิตศาสตร์
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 2
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
2
 61181400239  นางสาวศศิธร โอนวัง  คณิตศาสตร์
 2
2
 61181400145  นายกิรติกรณ์ กันสาตร์  คณิตศาสตร์
 3
2
 61181100308  นายชัยวิชญ์ ไชยโย  สังคมศึกษา
 4
2
 61181400144  นายจักรพงษ์ ธรรมวงศ์ษา  คณิตศาสตร์
 5
2
 61181100320  นายรวิณ พิบูลสุรการ  สังคมศึกษา
 6
2
 61181550102  นางสาวดารุณีย์ มีลาภ  คอมพิวเตอร์
 7
2
 61181550115  นายทยากร ใจหวัน  คอมพิวเตอร์
 8
2
 62125010123  นางสาวพักตร์พิมล มุสิกพงศ์  การบัญชี
 9
2
 61181400142  นายธีรภัทร สรรพศรี  คณิตศาสตร์
 10
2
 62123010116  นายกฤษณพงษ์ อุดวงค์  ภาษาไทย
 11
2
 61181100317  นางสาวเพชรลดา ศิริพันธ์ุ  สังคมศึกษา
 12
2
 61181100215  นางสาววิภาพร วงศ์ไชย  สังคมศึกษา
 13
2
 61181100217  นางสาวศิริกานต์ มณีเลิศ  สังคมศึกษา
 14
2
 61181860301  นางสาวเขมรินทร์ สุภาถา  การศึกษาปฐมวัย
 15
2
 61181100318  นางสาวมัณฑนา ก๋าแก่น  สังคมศึกษา
 16
2
 62125010116  นางสาวณัฐริกา เสนนะ  การบัญชี
 17
2
 62124160116  นายชาติโยดม ฝากมิตร  การตลาด
 18
2
 61181560111  นางสาววริษา แสงสี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 19
2
 62124160104  นางสาวณัฏฐธิชา มะโนวัง  การตลาด
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 1
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
1
 62123020105  นายธนากร กันไว  ภาษาอังกฤษ
 2
1
 62123340127  นางสาวกาญวิภา แดนโพธิ์  การเมืองและการปกครอง
 3
1
 62181020139  นายสุประวีณ จินดา  ภาษาอังกฤษ
 4
1
 61181550118  นางสาวน้ำเพชร พรหมพนัส  คอมพิวเตอร์
 5
1
 61181560210  นายภาคภูมิ เนตรทิพย์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 6
1
 61181550113  นายจิรายุทธ พิมพ์กะภีร์  คอมพิวเตอร์
 7
1
 62123020138  นายธีรนันทน์ ต้นกลาง  ภาษาอังกฤษ
 8
1
 62123340114  นางสาวกวินธิดา ธรรมยา  การเมืองและการปกครอง
 9
1
 62125010103  นางสาวณิชมน ขยันตรวจ  การบัญชี
 10
1
 62125010107  นางสาวสุชาดา บริบูรณ์  การบัญชี
 11
1
 62125010128  นางสาวอรปรียา ศิวะศรีรุ่งโรจน์  การบัญชี
 12
1
 61181550124  นางสาวภาสินี ประมูลเฉโก  คอมพิวเตอร์
 13
1
 61181010244  นางสาวนัฐิยา จันสุข  ภาษาไทย
 14
1
 62123020111  นายปุญญพัฒณ์ ไหวดี  ภาษาอังกฤษ
 15
1
 62123020113  นายสหรัถ วงษา  ภาษาอังกฤษ
 16
1
 61181020160  นางสาวณิชมน จาดจีน  ภาษาอังกฤษ
 17
1
 62123020127  นายศิวกร วุฒิ  ภาษาอังกฤษ
 18
1
 62125010106  นางสาววริศรา โสมะ  การบัญชี
 19
1
 61181550101  นางสาวณัฐวดี โนหลักหมื่น  คอมพิวเตอร์
 20
1
 61181010242  นางสาวสุทิตา สิงห์สวัสดิ์  ภาษาไทย
 21
1
 61181550106  นางสาวมยุรีย์ มาทะ  คอมพิวเตอร์
 22
1
 62123020122  นายทิพยภา ไชยเนตร  ภาษาอังกฤษ
 23
1
 62125010113  นายธรรมนูญ สุตาลังกา  การบัญชี
 24
1
 61181220126  นายมานพ คุณธรใจ  ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
 25
1
 62123020104  นายนายเดชบดินทร์ สุขใจ  ภาษาอังกฤษ
 26
1
 62123020123  นายชินวัตร รักเจริญ  ภาษาอังกฤษ
 27
1
 62123020133  นายศตวรรษ รูปงาม  ภาษาอังกฤษ
 28
1
 62123020134  นางสาวญารินดา แดงกาศ  ภาษาอังกฤษ