รายงานผลการสอบวัดระดับทักษาด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565
แสดงเฉพาะรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน(มีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ 60% หรือ 48 คะแนนขึ้นไป)
นักศึกษาที่ไม่ได้เซ็นชื่อเข้าสอบ
จะถือว่าไม่ได้เข้าสอบจริงหรือมีเจตนาในการทุจริต ให้ผลการสอบเป็นโมฆะทุกกรณี
นักศึกษาที่สอบผ่าน

Download ใบวุฒิบัตรได้ที่นี่

ดูวิธีดาวโหลดใบวุฒิบัตร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1
(โทร 054-237399 ต่อ 6000 ต่อ 103)
นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน
สามารถขอสอบแก้ตัวได้โดยทำการยืนยันการสอบ ในรอบถัดไปโดยไม่ต้องสมัครใหม่
ผู้ที่สอบผ่านลำดับที่ 1-100 คนแรก ให้ติดต่อรับ

Flashdrive

ได้ที่ ชั้น 1 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 17
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
17
 64162120105  นายนายปัณณธร สุดแพง  เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 15
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
15
 62124270122  นางสาววริศรา สุวรรณจักร  การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
 2
15
 64162120108  นายวราเทพ รัศมีโกมล  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3
15
 62122830104  นายนายสุรพงษ์ ใจมา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 4
15
 62122110101  นางสาวบุษกร ถุงคำ  เทคโนโลยีพลังงาน
 5
15
 61181590107  นางสาวธิดารัตน์ อุปแดง  ฟิสิกส์
 6
15
 62181010220  นางสาวจินดาพร คงสันติ  ภาษาไทย
 7
15
 64162120107  นางสาวพรหมพร ถาผัด  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 8
15
 61181590110  นางสาวภานุมาศ กันทะ  ฟิสิกส์
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 14
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
14
 62181020227  นางสาวกุสุมาลย์ แก้วมา  ภาษาอังกฤษ
 2
14
 62181020138  นางสาววรรณพร เลิศนา  ภาษาอังกฤษ
 3
14
 62181100225  นางสาวเอื้องฟ้า ขวัญอยู่อภิบาล  สังคมศึกษา
 4
14
 62181020214  นางสาวชลดา ฟูกิจเกื้ออวยพร  ภาษาอังกฤษ
 5
14
 61181570155  นางสาวอาทิตยา ทิพย์พิมพ์วงศ์  ชีววิทยา
 6
14
 62181100121  นางสาวนิภาพันธ์ มั่นคงพิมาน  สังคมศึกษา
 7
14
 61181560134  นางสาวณัฐพร แซ่ว้าง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 8
14
 62181020115  นางสาวชุติมา ดาราพงศ์มณี  ภาษาอังกฤษ
 9
14
 62123010102  นางสาวพิมพ์ชนา วัฒนะศิริบูรณ์  ภาษาไทย
 10
14
 62122500112  นายเศรษฐวุฒิ จำปาทอง  เกษตรศาสตร์
 11
14
 62181100133  นางสาววิภารัตน์ ทองม่อม  สังคมศึกษา
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 13
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
13
 62181010131  นางสาวนางสาววาสนา เตจ๊ะนน  ภาษาไทย
 2
13
 64164170103  นายพศวีร์ คำวาส  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3
13
 62181100115  นายธีรภัทร ฟ้าอนันต์  สังคมศึกษา
 4
13
 61181100218  นางสาวศิริลักษณ์ ปู่โก  สังคมศึกษา
 5
13
 62181020116  นางสาวจันทร์จีรา โปโซโร  ภาษาอังกฤษ
 6
13
 62181020234  นางสาวพัชรินทร์ แซ่เฮ้อ  ภาษาอังกฤษ
 7
13
 62181580106  นางสาวรักษิณา บุญทาแดง  เคมี
 8
13
 62181010103  นางสาวกนกพร วงศ์จักรติ๊บ  ภาษาไทย
 9
13
 62181100134  นางสาวกนกอร ชาวเหนือ  สังคมศึกษา
 10
13
 62181020231  นางสาวสุนิสา บรรพตสูงล้ำ  ภาษาอังกฤษ
 11
13
 62181580103  นางสาวอมรรัตน์ คำแก้ว  เคมี
 12
13
 61181010217  นางสาวสุทธิกานต์ นามจันทร์  ภาษาไทย
 13
13
 61181100208  นางสาววรรณรดา พิรามถาวร  สังคมศึกษา
 14
13
 62181100107  นางสาวจุฑามณี ละม่อม  สังคมศึกษา
 15
13
 62181100113  นางสาวธัญลักษณ์ จุมปู  สังคมศึกษา
 16
13
 62181010128  นางสาวธมลวรรณ ใจยะเสส  ภาษาไทย
 17
13
 61181550108  นายวัชรพงศ์ ผานดอยแดน  คอมพิวเตอร์
 18
13
 62181010139  นางสาวตยาคีร์ พรมมาลา  ภาษาไทย
 19
13
 64164170102  นางสาวปรารถนา ต้นศิริ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 20
13
 62123010108  นางสาวกุลธิดา ทองเนตร  ภาษาไทย
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 12
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
12
 62181020224  นางสาวกานต์รวี เชิดสกุล  ภาษาอังกฤษ
 2
12
 62181020112  นางสาวอรวรรณ สิงขรบรรขง  ภาษาอังกฤษ
 3
12
 62181020201  นางสาวมานิตา กลิ่นเดช  ภาษาอังกฤษ
 4
12
 61181220125  นายศรัณยพงศ์ ผาตินาวินวงศ์  ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 5
12
 62181020129  นางสาวธันยพร ตันยศ  ภาษาอังกฤษ
 6
12
 61181010121  นางสาวณัฐธิดา ต้องใจ  ภาษาไทย
 7
12
 62181100135  นางสาวชุติกาญจน์ กาวี  สังคมศึกษา
 8
12
 62181100123  นางสาวพรศรี เจริญวงศารัตน์  สังคมศึกษา
 9
12
 62181020232  นางสาวสตรีรัตน์ สารพัดประดิษฐ์  ภาษาอังกฤษ
 10
12
 62181020237  นางสาวสุกานดา ผดุงกระสินธุ์  ภาษาอังกฤษ
 11
12
 62181020104  นางสาวชลธิชา ศรีวิชัยแก้ว  ภาษาอังกฤษ
 12
12
 62181020206  นางสาวอารยา อุบล  ภาษาอังกฤษ
 13
12
 62181020117  นางสาวยุวนันท์ ดิมู  ภาษาอังกฤษ
 14
12
 62181020207  นายณัฐดนัย ณ ลำปาง  ภาษาอังกฤษ
 15
12
 62181020229  นางสาวจิราภรณ์ แก้วมาเรือน  ภาษาอังกฤษ
 16
12
 62181020213  นางสาวนารดา เป็งราชรอง  ภาษาอังกฤษ
 17
12
 62181010117  นางสาวสุชาดา สุขแก้ว  ภาษาไทย
 18
12
 62181100222  นางสาวเม็ดข้าว แสนใจ  สังคมศึกษา
 19
12
 61181580135  นางสาวศุภลักษณ์ ปุสสรังษี  เคมี
 20
12
 62181020235  นางสาวธนัชพร นามลิวัน  ภาษาอังกฤษ
 21
12
 62181020220  นายธนัช ไผ่อุรุพนา  ภาษาอังกฤษ
 22
12
 62181020111  นางสาวสาวิณี รัตน์เฉลิม  ภาษาอังกฤษ
 23
12
 62181020223  นางสาวพรธิดา สุธาไพร  ภาษาอังกฤษ
 24
12
 62181020107  นางสาวพรทิวา วงค์กันทา  ภาษาอังกฤษ
 25
12
 62181020221  นางสาวศิริรัตน์ ชาติแดนไพรโอฬาร  ภาษาอังกฤษ
 26
12
 62181020208  นางสาวกรพินธุ์ มะลิวัน  ภาษาอังกฤษ
 27
12
 62181020212  นายฐิติพล สินธุคำ  ภาษาอังกฤษ
 28
12
 62181020233  นายจิรพงษ์ จันทร์กระจ่าง  ภาษาอังกฤษ
 29
12
 62181580101  นางสาวธนัชชา ทาระทอง  เคมี
 30
12
 62181010114  นางสาวลลิตา ใจตา  ภาษาไทย
 31
12
 62181020106  นางสาวนพรดา พญาพล  ภาษาอังกฤษ
 32
12
 62181020210  นางสาวเพชรลดา โยธาวุฒิ  ภาษาอังกฤษ
 33
12
 62181020101  นางสาวกัญญารัตน์ สัจจาบุญฤทธิ์  ภาษาอังกฤษ
 34
12
 62181100224  นายรัฐพงษ์ สันติไพร  สังคมศึกษา
 35
12
 62181020109  นางสาวศิรินภา ษมาจิตสวยงาม  ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 11
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
11
 62181010110  นางสาวพิชญา สุขใจ  ภาษาไทย
 2
11
 62181550101  นางสาวมณีรัตน์ คำแสน  คอมพิวเตอร์
 3
11
 62181100120  นายนายน่านตระการ ประทุมทอง  สังคมศึกษา
 4
11
 62181010240  นางสาวธันย์ชนก สมควร  ภาษาไทย
 5
11
 62181550107  นายสิทธานนท์ ศรีสงวน  คอมพิวเตอร์
 6
11
 62181100102  นายกรินทร์ แสนสามก๋อง  สังคมศึกษา
 7
11
 62181100231  นางสาวจรรยารัตน์ ขำตั้ง  สังคมศึกษา
 8
11
 62181100109  นายธนดล มาแดงสาย  สังคมศึกษา
 9
11
 62181100127  นางสาวสุจินันท์ อินถาปัน  สังคมศึกษา
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 10
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
10
 62181550120  นางสาวฐิติชญา สุรินทร์โท  คอมพิวเตอร์
 2
10
 62181010129  นางสาวสุนิสา กันทะดวง  ภาษาไทย
 3
10
 62181860122  นางสาวพัชราวรรณ จันทร์ธนูเดช  การศึกษาปฐมวัย
 4
10
 61181860310  นางสาวสิริทิพย์ อินนาค  การศึกษาปฐมวัย
 5
10
 62181010137  นางสาวเกษราภรณ์ ตั้งอิสระสกุล  ภาษาไทย
 6
10
 62181010105  นางสาวชาลิสา จิตเรือน  ภาษาไทย
 7
10
 62181100128  นางสาวสุนิสา สุนันต๊ะ  สังคมศึกษา
 8
10
 62181100210  นางสาวนางสาวรพีพร สาธุการ  สังคมศึกษา
 9
10
 62181010208  นายภูมินทร์ สิทธิสงคราม  ภาษาไทย
 10
10
 62181010236  นางสาวบงกช คำมูล  ภาษาไทย
 11
10
 62181550102  นางสาวณัฎฐธิดา ใสสม  คอมพิวเตอร์
 12
10
 62181550121  นางสาวรักษยาภรณ์ ถานะวุฒิพงศ์  คอมพิวเตอร์
 13
10
 62181100125  นางสาวเพชรรา ปันปวน  สังคมศึกษา
 14
10
 62181100309  นางสาววธิดา ทาดวงแก้ว  สังคมศึกษา
 15
10
 62181010229  นางสาวจิตลดา สิงห์แก้ว  ภาษาไทย
 16
10
 62181100232  นางสาวพัชราภา เฟื่องอาวรณ์  สังคมศึกษา
 17
10
 62181860112  นางสาวพิยดา วงค์ชมภู  การศึกษาปฐมวัย
 18
10
 62181010221  นางสาวปริฉัตร บุญอิ่ม  ภาษาไทย
 19
10
 62181100211  นางสาวโมริษา มีน้ำพูน  สังคมศึกษา
 20
10
 62181100119  นางสาวนาถชนก เปรื่องวิชาธร  สังคมศึกษา
 21
10
 62181100131  นางสาวมัทณา หนูขาว  สังคมศึกษา
 22
10
 62181100302  นางสาวสุพัตรา ไชยมงคล  สังคมศึกษา
 23
10
 62181010224  นางสาวอารยา เชิงบรรพต  ภาษาไทย
 24
10
 62181550105  นายภาคิไนย แสนอินต๊ะ  คอมพิวเตอร์
 25
10
 62181550111  นางสาวเปมิกา สดสอาด  คอมพิวเตอร์
 26
10
 62181560107  นางสาวธนพร อุ่นจักเสาร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 27
10
 62181010205  นางสาวพิชชาอร เครือวงศ์คำ  ภาษาไทย
 28
10
 62181010238  นางสาวนางสาวขนิษฐา กรองสติปัญญา  ภาษาไทย
 29
10
 62181020236  นายสิปปกร วงค์คีรีสกุล  ภาษาอังกฤษ
 30
10
 62181560122  นางสาวมยุรา ศิริธนารันดร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 31
10
 62181010226  นางสาวณัฐิดา ตระกูลพัดทอง  ภาษาไทย
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 9
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
9
 62181550114  นายธนากร วงค์มา  คอมพิวเตอร์
 2
9
 61181020216  นางสาวศุภาพิชญ์ เจ็กอยู่  ภาษาอังกฤษ
 3
9
 62181400111  นายนฤเดช เบาใจ  คณิตศาสตร์
 4
9
 62181400228  นายพงศกร มูลจะคำ  คณิตศาสตร์
 5
9
 62181550113  นายสิทธิชัย ธรรมสิทธิ์  คอมพิวเตอร์
 6
9
 62181400211  นายจารุวัฒน์ หน่อวงศ์  คณิตศาสตร์
 7
9
 62181550123  นางสาวสุพัตรา ติ๊บอ้อย  คอมพิวเตอร์
 8
9
 62181860107  นางสาวณัฐพร แสงคำ  การศึกษาปฐมวัย
 9
9
 62181400112  นางสาวปนัดดา ประทุมมา  คณิตศาสตร์
 10
9
 62181100124  นางสาวพิชญา พุทธิมา  สังคมศึกษา
 11
9
 62181400227  นางสาวดาวนภา รอบุญ  คณิตศาสตร์
 12
9
 62181560121  นางสาวอรอนงค์ ธาราจรุง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 13
9
 62181550106  นายภูมิพัฒน์ ใจมะสิทธิ์  คอมพิวเตอร์
 14
9
 62181100208  นางสาวปริญา ใจคำ  สังคมศึกษา
 15
9
 62181400108  นางสาวธนาภรณ์ แซ่กือ  คณิตศาสตร์
 16
9
 61181020126  นายพนาวุธ อินชูพงษ์  ภาษาอังกฤษ
 17
9
 62181100217  นายวรงค์กรณ์ เทือกธรรมมา  สังคมศึกษา
 18
9
 62181550112  นางสาวจิราพรรณ โยมงาม  คอมพิวเตอร์
 19
9
 61181590118  นางสาวศิริฟาง แก้วมูล  ฟิสิกส์
 20
9
 62181400120  นางสาววิชญวัลภ์ บูลย์ประมุข  คณิตศาสตร์
 21
9
 62181400122  นางสาวสุพิชฌาย์ สมด้วง  คณิตศาสตร์
 22
9
 62181010142  นายวสันต์ นินชา  ภาษาไทย
 23
9
 62181860120  นางสาวอังคณา แสงคำ  การศึกษาปฐมวัย
 24
9
 61181400102  นางสาวกัลยา สมส่วนในไพร  คณิตศาสตร์
 25
9
 62181400121  นางสาวสุนิตา ไผ่อำไพทอง  คณิตศาสตร์
 26
9
 62181100206  นายพิเชษฐ์ หัวนะราษฎร์  สังคมศึกษา
 27
9
 62181570103  นางสาวปริยากร คำเฟือย  ชีววิทยา
 28
9
 62181100226  นางสาวจันธิรา ธนทวีพร  สังคมศึกษา
 29
9
 62181010115  นางสาวศิริพร คำโย  ภาษาไทย
 30
9
 62181400135  นางสาวพิมประกายกร กำแพงทิพย์  คณิตศาสตร์
 31
9
 62181550108  นายอนันท์ ฝั้นปวน  คอมพิวเตอร์
 32
9
 62181100227  นายวันเฉลิม น้อยทอง  สังคมศึกษา
 33
9
 62181400123  นางสาวสุภาภรณ์ สะทู  คณิตศาสตร์
 34
9
 62181400130  นางสาวเดือน สิทธิ์คงชู  คณิตศาสตร์
 35
9
 62181570110  นางสาวธิดาพร จุนุ  ชีววิทยา
 36
9
 62181860105  นางสาวณัฐชา จันทรัตน์  การศึกษาปฐมวัย
 37
9
 62181100228  นางสาวลภัสรดา วิเศษคุณ  สังคมศึกษา
 38
9
 61181590115  นางสาวอนัฐตยา สุยะยอด  ฟิสิกส์
 39
9
 62181560105  นางสาวณัฐกมล ตาคำ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 40
9
 62181400201  นางสาวอัจฉราพร วรรณภิละ  คณิตศาสตร์
 41
9
 62181010104  นางสาวชนนิกานต์ มูงเมือง  ภาษาไทย
 42
9
 61181020151  นายคณัสนนท์ พรมเพ็ชร  ภาษาอังกฤษ
 43
9
 62181400126  นางสาวอรุณทิพย์ มุ่งเหมือย  คณิตศาสตร์
 44
9
 62181560124  นางสาวปาริชาติ เมืองมา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 45
9
 62181100307  นางสาวกันติยา โนกาศ  สังคมศึกษา
 46
9
 62181100201  นายศิริพงษ์ แสงกระจ่างสุข  สังคมศึกษา
 47
9
 62181100205  นายพงษ์พัฒน์ น้อยหน่อ  สังคมศึกษา
 48
9
 62181100223  นายอินทนนท์ ปันทะวัง  สังคมศึกษา
 49
9
 62181860129  นางสาวนฤมล รัศมีไพร  การศึกษาปฐมวัย
 50
9
 62181400213  นางสาวอทิตยา ตาสาย  คณิตศาสตร์
 51
9
 62181100303  นางสาวสิริยากร ถีนา  สังคมศึกษา
 52
9
 62181550115  นายจุลพงศ์ ใจวรรณะ  คอมพิวเตอร์
 53
9
 62181010102  นางสาวเอมวรี ปัญจู  ภาษาไทย
 54
9
 62181100218  นางสาวบุษยมาศ เชื้อสะอาด  สังคมศึกษา
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 8
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
8
 61181020236  นายนายณัฐวัฒน์ สวยงาม  ภาษาอังกฤษ
 2
8
 61181020248  นายสมพล แซ่ม้า  ภาษาอังกฤษ
 3
8
 62181550119  นายเอกศิษฎ์ สุขแดง  คอมพิวเตอร์
 4
8
 62181550104  นายทนงเกียรติ หลวงตุมมา  คอมพิวเตอร์
 5
8
 62181570113  นางสาวธารา สมภักดี  ชีววิทยา
 6
8
 61181010209  นายวรเมธ สะอาดจิตต์  ภาษาไทย
 7
8
 62181570114  นางสาวกุลธิดา ตาเมืองมูล  ชีววิทยา
 8
8
 61181010119  นางสาวชาลิสา จันต๊ะ  ภาษาไทย
 9
8
 62181010106  นางสาวฐิตาภรณ์ สายอิ่นแก้ว  ภาษาไทย
 10
8
 62181010210  นายธงชัย คำรังษี  ภาษาไทย
 11
8
 62181400116  นางสาวพิมรภัส มาหล้า  คณิตศาสตร์
 12
8
 61181400220  นางสาวศศิวิมล คำรังษี  คณิตศาสตร์
 13
8
 62181570111  นางสาวสุนารี ขุนสาม  ชีววิทยา
 14
8
 61181220104  นางสาวพรรณิการ์ เทพปัญญา  ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 15
8
 62181100110  นายธนพล อินธิยะ  สังคมศึกษา
 16
8
 62181100106  นายจักริน ตองแหว  สังคมศึกษา
 17
8
 62181570116  นางสาวธิษตยา ขัตมงคล  ชีววิทยา
 18
8
 62181010118  นางสาวศิริพร สัมฤทธิสุทธิ์  ภาษาไทย
 19
8
 62181100301  นางสาวอภิสรา แก้วแก้ว  สังคมศึกษา
 20
8
 61181580123  นางสาวดวงสุดา คุณที  เคมี
 21
8
 62181570107  นางสาวอังคณา เจริตามปัญญา  ชีววิทยา
 22
8
 61181860102  นางสาวกรกพร สุใจ  การศึกษาปฐมวัย
 23
8
 61181860312  นางสาวโชติกา สิทธิเวทย์  การศึกษาปฐมวัย
 24
8
 61181010129  นายประกายกาล ประสานสุข  ภาษาไทย
 25
8
 61181020159  นางสาวเพียงพรรณ วังใจชิต  ภาษาอังกฤษ
 26
8
 62181550103  นางสาวณัฐชรี โนใจ  คอมพิวเตอร์
 27
8
 61181100204  นายรักษ์ติพงษ์ หน่อไม้หวาน  สังคมศึกษา
 28
8
 62181570112  นางสาวณัฐจิรา หน่อไชย  ชีววิทยา
 29
8
 62181100220  นางสาวพวงผกา แสงบุญ  สังคมศึกษา
 30
8
 62181860205  นางสาวโสรยา ถาแก้ว  การศึกษาปฐมวัย
 31
8
 61181400225  นางสาวศุภิสรา จันตา  คณิตศาสตร์
 32
8
 62181570101  นางสาวจันทรัศมิ์ พัฒนสวัสดิ์  ชีววิทยา
 33
8
 62181860121  นางสาวพิตตินันท์ วารมูลมี  การศึกษาปฐมวัย
 34
8
 62124230105  นางสาวภัทรวดี วงค์คำวัง  การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 35
8
 61181400244  นางสาวสุพัตรา อดิธนากุล  คณิตศาสตร์
 36
8
 62181100122  นางสาวปริชาติ ใจระรินทร์  สังคมศึกษา
 37
8
 62181570115  นางสาวนิศารัตน์ เทพสิงห์  ชีววิทยา
 38
8
 62124230111  นางสาวกษิรา ธรรมวิชัยพันธ์  การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 39
8
 62181550117  นายสรศักดิ์ เจริญผลอำไพ  คอมพิวเตอร์
 40
8
 62181860235  นางสาวกัญญารัตน์ สุวงศ์  การศึกษาปฐมวัย
 41
8
 62124230102  นางสาวปริญญารัตน์ ชัยวงศ์  การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 42
8
 62181550118  นายสัณห์พิชญ์ เทพพนม  คอมพิวเตอร์
 43
8
 62181860216  นางสาวมัลลิกา เทพจักร  การศึกษาปฐมวัย
 44
8
 61181400203  นางสาวปุณยาพร แซ่ม้า  คณิตศาสตร์
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 7
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
7
 61181570135  นางสาวมัทนา แมลงภู่  ชีววิทยา
 2
7
 61181500122  นายสหัสวรรษ มงคลธิกุล  ภาษาจีน
 3
7
 61181590123  นายจงกล ทิพย์เลิศ  ฟิสิกส์
 4
7
 61181010249  นายณัฏฐณิช ราชบุญเรือง  ภาษาไทย
 5
7
 61181020139  นางสาวอรจิรา ตันมา  ภาษาอังกฤษ
 6
7
 61181500118  นางสาวพัทธนันท์ ฤทธิพรหม  ภาษาจีน
 7
7
 61181500134  นางสาวอภิสรา หมอกแสง  ภาษาจีน
 8
7
 62124230106  นายวชิรวิชญ์ แสงวิจิตร  การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 9
7
 61181500120  นางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง  ภาษาจีน
 10
7
 62124230109  นายอลงกรณ์ สุพร  การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 11
7
 62124230103  นางสาวพัชฏาภรณ์ ฟูปิง  การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 12
7
 61181020130  นางสาวพัทธ์ธีรา อินต๊ะปัญญา  ภาษาอังกฤษ
 13
7
 61181020152  นางสาวปาริชาติ ยันตรวัฒนา  ภาษาอังกฤษ
 14
7
 62181400212  นางสาวสุจิตรา คงโนนกอก  คณิตศาสตร์
 15
7
 61181500136  นางสาวศศิธร ใจสบาย  ภาษาจีน
 16
7
 61181500123  นางสาวกัลยาณี​ สิงเหลือ​  ภาษาจีน
 17
7
 61181500129  นางสาวพรทิพย์ ก้องพนาอำพล  ภาษาจีน
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 6
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
6
 61181570138  นางสาวนิจฉรา เตจะป้อ  ชีววิทยา
 2
6
 61181010227  นางสาวอภิสรา ทิพันธ์  ภาษาไทย
 3
6
 61181400231  นายนิรุทธ์ บำเพ็ญไพบูลย์  คณิตศาสตร์
 4
6
 61181100327  นางสาวอัจฉรา วรรณทัย  สังคมศึกษา
 5
6
 61181560207  นางสาวพิมปภัทร ผิวคำ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 6
6
 61181010245  นางสาวสุภาพร ห้วยทราย  ภาษาไทย
 7
6
 61181570131  นางสาวกัญญาพัชร เครือกลัด  ชีววิทยา
 8
6
 61181100301  นายกวินพันธุ์ อนุปิม  สังคมศึกษา
 9
6
 61181020147  นางสาวมัชฌิมา สัมโย  ภาษาอังกฤษ
 10
6
 61181570132  นางสาวปริยาภัทร พิจุมปู  ชีววิทยา
 11
6
 61181700110  นางสาวพิพัฒสัตยา กุศลพิทักษ์แดน  อุตสาหกรรมศิลป์
 12
6
 61181550133  นายปรัธนา ปาปะขา  คอมพิวเตอร์
 13
6
 61181100304  นายคณิตศิลป์ นูมหันต์  สังคมศึกษา
 14
6
 61181020153  นางสาวแขนภา อันเสน  ภาษาอังกฤษ
 15
6
 61181570151  นางสาวขนิษฐา ธิคม  ชีววิทยา
 16
6
 61181590126  นางสาวศิริลักษณ์ เปาวะ  ฟิสิกส์
 17
6
 61181020226  นางสาวอรอนงค์ อ้ายสืบสาย  ภาษาอังกฤษ
 18
6
 61181590124  นายศราวุธ เตจ๊ะ  ฟิสิกส์
 19
6
 61181590125  นางสาววีรนุช อวดกล้า  ฟิสิกส์
 20
6
 64122060105  นายปณิธาน ชุมภูเมน  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ)
 21
6
 61181400114  นางสาวธนิกา สายด้วง  คณิตศาสตร์
 22
6
 61181010228  นางสาวอมราพรรณ กันมุข  ภาษาไทย
 23
6
 61181700111  นายจิรายุ แสนเสนา  อุตสาหกรรมศิลป์
 24
6
 64122060102  นายณัฐพงษ์ ใจวงกาศ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ)
 25
6
 61181560121  นางสาวอุบลรัตน์ เรือนปิงวัง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 26
6
 61181560122  นางสาวอาทิตยา อินพันธ์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 27
6
 61181100325  นางสาวสิริยากร พูดตรง  สังคมศึกษา
 28
6
 61181100207  นางสาววชิราภรณ์ หน้าขาว  สังคมศึกษา
 29
6
 61181590137  นางสาวปานตะวัน จันต๊ะวงศ์  ฟิสิกส์
 30
6
 62123020130  นางสาวทัตพิชา นภีตะภัฏ  ภาษาอังกฤษ
 31
6
 61181010211  นางสาววาสินี นุ่มวาที  ภาษาไทย
 32
6
 61181220117  นางสาวสุดารัตน์ ศรีดาพันธ์  ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 33
6
 61181860213  นางสาววราพร โมตาลี วราพร โมตาลี  การศึกษาปฐมวัย
 34
6
 61181020148  นางสาวชลธี สิงห์แก้ว  ภาษาอังกฤษ
 35
6
 61181560226  นางสาวอุ้ยหลิน กันทา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 36
6
 61181580133  นางสาววัฒนา ทองเนื้อแปด  เคมี
 37
6
 62122830103  นางสาวจตุรพร จันทร์ต๊ะวงค์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 38
6
 61181020110  นางสาวณิชา แซ่มัว  ภาษาอังกฤษ
 39
6
 61181590140  นางสาวทัศนีย์ ปัญทวงค์  ฟิสิกส์
 40
6
 61181400234  นางสาวนลินทิพย์ ชานุ  คณิตศาสตร์
 41
6
 61181500119  นางสาวอรพินธ์ พงศกรไพศาล  ภาษาจีน
 42
6
 61181020122  นางสาวบุษบา นิภัทธเจน  ภาษาอังกฤษ
 43
6
 62124230101  นายเนติพงษ์ ฟูปิง  การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 44
6
 61181860130  นางสาวนฤมล ปิวรรณา  การศึกษาปฐมวัย
 45
6
 61181500130  นางสาวกมลทิพย์ ปัญญา  ภาษาจีน
 46
6
 62125010132  นางสาววิมลสิริ กาบวงศ์แก้ว  การบัญชี
 47
6
 62181860213  นางสาวอารียา เนตรประสาท  การศึกษาปฐมวัย
 48
6
 61181700108  นางสาวจตุพร ศรีคำมา  อุตสาหกรรมศิลป์
 49
6
 62125010122  นางสาวนารีลักษณ์ ปัญญาเครือ  การบัญชี
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 5
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
5
 62124170101  นายก่อกุศล ปัญญากูล  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2
5
 61181020204  นางสาวรัฐพร แก้วใส  ภาษาอังกฤษ
 3
5
 62181020217  นางสาวกุลธิดา แสวงวัฒนา  ภาษาอังกฤษ
 4
5
 62123390108  นางสาวสตรีรัตน์ ทำขานะ  นิติศาสตร์
 5
5
 62122420105  นางสาวพัชรินทร์ นครจันทร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6
5
 62122420101  นางสาวชลิดา กลอนกลาง  วิทยาการคอมพิวเตอร์
 7
5
 62125010137  นางสาวกชกร เกียรติธนพงศ์  การบัญชี
 8
5
 62124170109  นางสาวอภิญญา ถาเอี้ยง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 9
5
 62124170104  นางสาวอาธิวา คาเอ้ย  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10
5
 61181400211  นางสาวลลิตา พันธ์งอก  คณิตศาสตร์
 11
5
 61181560126  นายสิริพุฒิ คงห้วยรอบ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 12
5
 62122420102  นายภูวสืษฏ์ เนรมิตภูริพัฒน์  วิทยาการคอมพิวเตอร์
 13
5
 61181560103  นางสาวจุฑารัตน์ พลไธสง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 14
5
 62124170103  นางสาวสุฎามาศ ทิลาวงศ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 15
5
 62181400134  นายธนภัทร วงค์ฝั้น  คณิตศาสตร์
 16
5
 62122420104  นายฉานพล มหาพรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์
 17
5
 62181020225  นางสาววิภา ชนะมงคลกุล  ภาษาอังกฤษ
 18
5
 62181400129  นายณรงค์เดช มโนปัน  คณิตศาสตร์
 19
5
 61181020202  นายภานุวัฒน์ จิตตะวิกุล  ภาษาอังกฤษ
 20
5
 61181400218  นางสาววิมพ์วิภา ปัญญาโชติ  คณิตศาสตร์
 21
5
 61181560132  นางสาวศิรดา หมายถมกลาง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 22
5
 63162700109  นายปริญญา หาญศึก  เทคโนโลยีโยธา
 23
5
 62123010109  นางสาวรินทิพย์ คมขำ  ภาษาไทย
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 4
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
4
 61181400235  นางสาวจีระนันท์ กันศิริ  คณิตศาสตร์
 2
4
 61181010212  นางสาววิภาดา จริยา  ภาษาไทย
 3
4
 62123010117  นายธนพนธ์ ชูนาม  ภาษาไทย
 4
4
 61181560217  นางสาวสิริวิมล ขุนนันท์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 5
4
 61181860224  นางสาวนางสาวศุภสรณ์ ซอดู  การศึกษาปฐมวัย
 6
4
 62123390113  นายรัตน์ตะวัน กะแก้ว  นิติศาสตร์
 7
4
 62123010104  นางสาวอนัญญา สังข์หอม  ภาษาไทย
 8
4
 61181860311  นางสาวณัฐธิดา ธีรสุนทรานันท์  การศึกษาปฐมวัย
 9
4
 62125010110  นางสาวณัฏฐุพร สุดทวี  การบัญชี
 10
4
 62123010101  นางสาวปอแก้ว ประโยค  ภาษาไทย
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 3
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
3
 61181400146  นายจิรายุทธ แก้วมา  คณิตศาสตร์
 2
3
 61181550117  นายจีรวัฒน์ สุทะ  คอมพิวเตอร์
 3
3
 62123390105  นางสาวปานิศา ไชยพรม  นิติศาสตร์
 4
3
 62123390122  นางสาวพรสุดา คำน้อย  นิติศาสตร์
 5
3
 62125010117  นางสาวพรพรรณ แสนธิไชยยา  การบัญชี
 6
3
 61181400119  นายนพดล อุดสม  คณิตศาสตร์
 7
3
 62123390103  นายเกียรติศักดิ์ ผาติสถิตชัย  นิติศาสตร์
 8
3
 62123390115  นางสาวเพชรรัตน์ เชียงแก้ว  นิติศาสตร์
 9
3
 62123390110  นางสาวอรยา คำสอน  นิติศาสตร์
 10
3
 62125010104  นางสาวปาวีณา ใจบุญ  การบัญชี
 11
3
 61181700106  นางสาวกรรณิการ์ ยะแสง  อุตสาหกรรมศิลป์
 12
3
 61181560141  นางสาววัทนวิภา ใจกลิ้ง  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 13
3
 62123390114  นายทินกร สวาลึก  นิติศาสตร์
 14
3
 61181560118  นางสาวสุวรรณี ทรัพย์มหาคุณ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 15
3
 61181400113  นายทรงธรรม เจริญค้า  คณิตศาสตร์
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 2
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
2
 61181400239  นางสาวศศิธร โอนวัง  คณิตศาสตร์
 2
2
 61181400145  นายกิรติกรณ์ กันสาตร์  คณิตศาสตร์
 3
2
 61181100308  นายชัยวิชญ์ ไชยโย  สังคมศึกษา
 4
2
 61181400144  นายจักรพงษ์ ธรรมวงศ์ษา  คณิตศาสตร์
 5
2
 61181100320  นายรวิณ พิบูลสุรการ  สังคมศึกษา
 6
2
 61181550102  นางสาวดารุณีย์ มีลาภ  คอมพิวเตอร์
 7
2
 61181550115  นายทยากร ใจหวัน  คอมพิวเตอร์
 8
2
 62125010123  นางสาวพักตร์พิมล มุสิกพงศ์  การบัญชี
 9
2
 61181400142  นายธีรภัทร สรรพศรี  คณิตศาสตร์
 10
2
 62123010116  นายกฤษณพงษ์ อุดวงค์  ภาษาไทย
 11
2
 61181100317  นางสาวเพชรลดา ศิริพันธ์ุ  สังคมศึกษา
 12
2
 61181100215  นางสาววิภาพร วงศ์ไชย  สังคมศึกษา
 13
2
 61181100217  นางสาวศิริกานต์ มณีเลิศ  สังคมศึกษา
 14
2
 61181860301  นางสาวเขมรินทร์ สุภาถา  การศึกษาปฐมวัย
 15
2
 61181100318  นางสาวมัณฑนา ก๋าแก่น  สังคมศึกษา
 16
2
 62125010116  นางสาวณัฐริกา เสนนะ  การบัญชี
 17
2
 62124160116  นายชาติโยดม ฝากมิตร  การตลาด
 18
2
 61181560111  นางสาววริษา แสงสี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 19
2
 62124160104  นางสาวณัฏฐธิชา มะโนวัง  การตลาด
นักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 1
 ที่  รอบ  รหัสนักศึกษา  ชื่อ - สกุล  สาขา
 1
1
 62123020105  นายธนากร กันไว  ภาษาอังกฤษ
 2
1
 62123340127  นางสาวกาญวิภา แดนโพธิ์  การเมืองและการปกครอง
 3
1
 62181020139  นายสุประวีณ จินดา  ภาษาอังกฤษ
 4
1
 61181550118  นางสาวน้ำเพชร พรหมพนัส  คอมพิวเตอร์
 5
1
 61181560210  นายภาคภูมิ เนตรทิพย์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 6
1
 61181550113  นายจิรายุทธ พิมพ์กะภีร์  คอมพิวเตอร์
 7
1
 62123020138  นายธีรนันทน์ ต้นกลาง  ภาษาอังกฤษ
 8
1
 62123340114  นางสาวกวินธิดา ธรรมยา  การเมืองและการปกครอง
 9
1
 62125010103  นางสาวณิชมน ขยันตรวจ  การบัญชี
 10
1
 62125010107  นางสาวสุชาดา บริบูรณ์  การบัญชี
 11
1
 62125010128  นางสาวอรปรียา ศิวะศรีรุ่งโรจน์  การบัญชี
 12
1
 61181550124  นางสาวภาสินี ประมูลเฉโก  คอมพิวเตอร์
 13
1
 61181010244  นางสาวนัฐิยา จันสุข  ภาษาไทย
 14
1
 62123020111  นายปุญญพัฒณ์ ไหวดี  ภาษาอังกฤษ
 15
1
 62123020113  นายสหรัถ วงษา  ภาษาอังกฤษ
 16
1
 61181020160  นางสาวณิชมน จาดจีน  ภาษาอังกฤษ
 17
1
 62123020127  นายศิวกร วุฒิ  ภาษาอังกฤษ
 18
1
 62125010106  นางสาววริศรา โสมะ  การบัญชี
 19
1
 61181550101  นางสาวณัฐวดี โนหลักหมื่น  คอมพิวเตอร์
 20
1
 61181010242  นางสาวสุทิตา สิงห์สวัสดิ์  ภาษาไทย
 21
1
 61181550106  นางสาวมยุรีย์ มาทะ  คอมพิวเตอร์
 22
1
 62123020122  นายทิพยภา ไชยเนตร  ภาษาอังกฤษ
 23
1
 62125010113  นายธรรมนูญ สุตาลังกา  การบัญชี
 24
1
 61181220126  นายมานพ คุณธรใจ  ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 25
1
 62123020104  นายนายเดชบดินทร์ สุขใจ  ภาษาอังกฤษ
 26
1
 62123020123  นายชินวัตร รักเจริญ  ภาษาอังกฤษ
 27
1
 62123020133  นายศตวรรษ รูปงาม  ภาษาอังกฤษ
 28
1
 62123020134  นางสาวญารินดา แดงกาศ  ภาษาอังกฤษ