ขั้นตอนการสมัครสอบ วัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์
         เป็นการประเมินทักษะความรู้ความสามารถสำหรับนักศึกษา ก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของตนเองได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการใช้จ่าย
 ::ขั้นตอนการสมัครสอบ : (เลือกเมนูหลักด้านซ้าย -> สอบวัดระดับทักษะ)
1
ลงทะเบียนสมัครเข้าสอบจากเมนู "ลงทะเบียนสมัครสอบ"
- เลือกรอบที่ต้องการเข้าสอบ
- ระบุรหัสนักศึกษา 11 หลัก
- ระบุรหัสผ่าน (ใช้รหัสที่ได้รับจากศูนย์ฯ สำหรับเข้าใช้บริการ e-Mail/ Wireless) เพื่อยืนยันตัวตน
- ระบุชื่อจริง
- ระบุนามสกุลจริง
- ระบุรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก
- ระบุที่อยู่ e-Mail ที่สามารถติดต่อได้
- ระบุวันเดือนปีเกิดจริงสำหรับตรวจสอบตัวตน
โปรดระบุข้อมูลให้ตรงกับความจริง และระบุให้ครบทุกช่อง เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ท่านไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หลังจากชื่อถูกบันทึกแล้ว
* การสมัครจะสมบูรณ์และมีสิทธิ์สอบ เมื่อนักศึกษายืนยันการสมัครสอบแล้ว
2
การยืนยันการสมัครสอบ
- นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบได้ เมื่อการสมัครสมบูรณ์(โดยการยืนยันการสมัคร)
- ติดต่อขอยืนยันการสมัครโดยตรงที่
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามวันที่ระบบแจ้งให้ทราบหรือ 2 วันก่อนสอบ ในเวลาราชการ
* ตรวจสอบให้มั่นใจว่าชื่อของท่านถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลผู้สมัครแล้ว และ
ตรวจสอบสถานะการยืนยันการสมัครของท่าน เพื่อยืนยันสิทธ์การเข้าห้องสอบ
โดย ตรวจสอบสถานะต่างๆ ได้จาก เมนู "ค้นหารายชื่อผู้สมัคร"