:: ขั้นตอน และ ข้อกำหนด การเข้าห้องสอบ
การสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นการประเมินทักษะความรู้ความสามารถสำหรับนักศึกษา
ก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของตนเองได้
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการใช้จ่าย

นักศึกษาที่มีคะแนนมากกว่า 60% จะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงาน การศึกษาต่อ หรืออื่นๆ

      ข้อปฏิบัติของนิสิตสำหรับการเข้ารับการทดสอบ
1. เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนด หากมาเข้าสอบสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. แต่งกายชุดนักศึกษา
3. ต้องแสดงบัตรนักศึกษา
4. ต้องมี Username และ Password ของมหาวิทยาลัย
5. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ
6. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของการทดสอบ
7. กรณีทุจริตในการทดสอบ จะถูกดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
      การลงทะเบียนเข้าทดสอบและการยืนยันการสมัคร
การลงทะเบียนออนไลน์ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1.
ลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/exitexam
2.
เลือกเมนู "สอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ Online " > "ลงทะเบียนสมัครสอบ"
3.
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่สมัครสอบ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสอบ
4.
สงวนสิทธิ์การสอบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เท่านั้น และสำหรับนักศึกษาประเภทเรียน 2 ปี สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าศึกษา
5.
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ วันและเวลาสอบได้ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์ http://lprumis.lpru.ac.th/exitexam
      สอบซ่อม
1.
นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบในรอบแรกที่เปิดสอบ สามารถยืนยันการสอบในรอบถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องสมัครใหม่
2.
สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัครสอบได้จากเมนู "ค้นหารายชื่อผู้สมัคร"
3.
นักศึกษาต้องทำการยืนยันการเข้าสอบในแต่ละรอบ ตามวันและเวลาที่กำหนด
4.
สถานที่ยืนยันการสมัคร เคาน์เตอร์บริการ ชั้น1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

 :: กำหนดเปิดรับลงทะเบียนและจัดทดสอบ
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการทดสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
 :: สถานที่สอบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาราชภัฏลำปาง

* วันที่สอบ ตามกำหนดการสอบที่นักศึกษาเลือกสมัคร
* ห้องสอบ ให้นักศึกษาตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ http://lprumis.lpru.ac.th/exitexam
จากเมนู "สอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ Online " > "ประกาศห้องสอบ"
 :: การประกาศผล
ระบบจะแสดงผลรายชื่อผู้สอบผ่าน และได้รับใบวุฒิบัตร ในเวลา 09.00 น ในวันถัดไป
ขอให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบวุฒิบัตรตามวันเวลาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศให้มารับวุฒิบัตร

นักศึกษาตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ http://lprumis.lpru.ac.th/exitexam
จากเมนู "สอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ Online " > "รายงานผลสอบ"
 
 :: ระบบและวิธีทดสอบ
 

นักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบทำข้อสอบได้ ต้องผ่านการยืนยันการสมัครสอบแล้ว
(ยืนยันด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และให้ทำการยืนยัน 2 วันก่อนวันสอบ สามารถยืนยันได้ถึงเวลา 16.30 น ในวันที่ 2 ของการเปิดระบบยืนยัน)

การเข้าสู่ระบบข้อสอบแบบ Online นิสิตจะต้อง Login โดยใช้
รหัสเข้าห้องสอบ: ผู้คุมสอบจะแจ้งให้ทราบเมื่อถึงกำหนดเวลาเริ่มทำข้อสอบ
Uesrname คือ รหัสนักศึกษา
Password คือ รหัสส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาใช้ลงทะเบียนสมัครสอบ

ข้อสอบจำนวน 80 ข้อ ใช้เวลา 90 นาที เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะนับเวลาถอยหลัง ขอให้นักศึกษากดปุ่มส่งคำตอบเมื่อทำข้อสอบเสร็จ เพื่อให้ระบบบันทึกคำตอบ และคำนวณคะแนน

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่นไฟตก ให้นักศึกษาติดต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อพิจารณาขยายเวลาในการทำข้อสอบ เป็นกรณีพิเศษ

* ข้อควรระวัง
ในกรณีที่นักศึกษากดปุ่มส่งคำตอบแล้ว แล้วทำการเข้าสู่ระบบทำข้อสอบอีกครั้ง ระบบจะทำการลบข้อมูลการทำข้อสอบเดิมของนักศึกษาทั้งหมด

หากนักศึกษากดปุ่มใดๆ บนคีย์บอร์ดในระหว่างการทำข้อสอบ จะส่งผลให้ระบบ ทำการส่งคำตอบ และสิ้นสุดการทำข้อสอบของนักศึกษา โดยอัตโนมัต

ในระหว่างการทำข้อสอบ หากนักศึกษาออกจากหน้าจอการทำข้อสอบ หรือสลับไปใช้งานหน้าจอหรือหน้าต่างการทำงานอื่น จะถือเป็นการทุจริต