:: ขั้นตอน และ ข้อกำหนด การเข้าห้องสอบ
การสอบวัดระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เป็นการประเมินทักษะความรู้ความสามารถสำหรับนักศึกษา
ก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของตนเองได้
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการใช้จ่าย

นักศึกษาที่มีคะแนนมากกว่า 60% จะได้รับใบวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงาน การศึกษาต่อ หรืออื่นๆ

      ข้อปฏิบัติของนิสิตสำหรับการเข้ารับการทดสอบ
1. เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนด หากมาเข้าสอบสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. แต่งกายชุดนักศึกษา
3. ต้องแสดงบัตรนักศึกษา
4. ต้องมี Username และ Password ของมหาวิทยาลัย
5. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ
6. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของการทดสอบ
7. กรณีทุจริตในการทดสอบ จะถูกดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
  [ วิธีการเข้าสอบ Online ]
      การลงทะเบียนเข้าทดสอบและการยืนยันการสมัคร
การลงทะเบียนออนไลน์ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1.
ลงทะเบียนสมัครสอบได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/academic
2.
เลือกเมนู "สอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ Online " > "ลงทะเบียนสมัครสอบ"
3.
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่สมัครสอบ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสอบ
4.
สงวนสิทธิ์การสอบ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เท่านั้น และสำหรับนักศึกษาประเภทเรียน 2 ปี สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าศึกษา
5.
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ วันและเวลาสอบได้ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ และเว็บไซต์ http://lprumis.lpru.ac.th/academic
      สอบซ่อม
1.
นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบในรอบแรกที่เปิดสอบ สามารถยืนยันการสอบในรอบถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องสมัครใหม่
2.
สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัครสอบได้จากเมนู "ค้นหารายชื่อผู้สมัคร"
3.
นักศึกษาต้องทำการยืนยันการเข้าสอบในแต่ละรอบ ตามวันและเวลาที่กำหนด
4.
สถานที่ยืนยันการสมัคร เคาน์เตอร์บริการ ชั้น1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

 :: กำหนดเปิดรับลงทะเบียนและจัดทดสอบ
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการทดสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
 :: สถานที่สอบ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาราชภัฏลำปาง

* วันที่สอบ ตามกำหนดการสอบที่นักศึกษาเลือกสมัคร
* ห้องสอบ ให้นักศึกษาตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ http://lprumis.lpru.ac.th/academic
จากเมนู "สอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ Online " > "ประกาศห้องสอบ"
 :: การประกาศผล
ระบบจะแสดงผลรายชื่อผู้สอบผ่าน และได้รับใบวุฒิบัตร ในเวลา 09.00 น ในวันถัดไป
ขอให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบวุฒิบัตรตามวันเวลาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกาศให้มารับวุฒิบัตร

นักศึกษาตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ http://lprumis.lpru.ac.th/academic
จากเมนู "สอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ Online " > "รายงานผลสอบ"