เลือกรอบ
   
กรุณาเลือกรอบการสอบที่ต้องการดูข้อมูล  
  รอบที่ 17 กำหนดสอบวันที่ 27-03-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 1 กำหนดสอบวันที่ 29-06-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 2 กำหนดสอบวันที่ 10-08-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 3 กำหนดสอบวันที่ 24-08-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 4 กำหนดสอบวันที่ 07-09-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 5 กำหนดสอบวันที่ 05-10-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 6 กำหนดสอบวันที่ 19-10-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 7 กำหนดสอบวันที่ 02-11-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 8 กำหนดสอบวันที่ 16-11-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 9 กำหนดสอบวันที่ 30-11-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 10 กำหนดสอบวันที่ 14-12-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 11 กำหนดสอบวันที่ 28-12-2565 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 12 กำหนดสอบวันที่ 11-01-2566 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 13 กำหนดสอบวันที่ 25-01-2566 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 14 กำหนดสอบวันที่ 08-02-2566 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 15 กำหนดสอบวันที่ 08-03-2566 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]
รอบที่ 16 กำหนดสอบวันที่ 13-03-2566 [ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น.]